Anunţuri off-line

 


“Toate achizitiile offline se pot gasi la https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/contract-award-notices/list/3/1. La “autoritatea contractanta se trece CUI 4288381”  

 

5.Proiect ROSE

01-SCI-serv consultanta-curs
04-CO-instruire-consumabile
07-CO-alte serv-abonamente publicatii
10-CO-alte serv-taxe res online
13-CO-bunuri-statii calcul
14-CO-bunuri-pachet business mobile
15-CO-bunuri-sistem audio media
16-CO-bunuri-soft dezv personala
17-CO-bunuri-soft orientare campus
18-CO-bunuri-soft simulare antreprenoriala
19-CO-bunuri-soft dezv abilitati manageriale
20-CO-bunuri-soft evaluare statistica
21-CO-bunuri-platforma asistare invatare
22-CO-bunuri-carti reviste
23-CO-bunuri-mobilier
24-CO-lucrari-amenajare renovare

Clarificari

1.Termenul pentru depunerea ofertelor se prelungeste pana in data de 30.05.2018 ora 12:00

2.Pentru achizitiile 04,07,10,19  termenul pentru depunerea ofertelor se prelungeste pana in data de 06.06.2018 ora 12:004. Denumire:Furnizare Hartie copiator A4 si A3 pe anul 2018 USAMV-CJ
Cod CPV: 30197642-8 – Hartie pentru copiatoare si xerografica  
Data postare: 21.02.2018
Valoare estimata maxima lei fără TVA: 60.600

Hartie copiator A4 – 58.200 reprezentand valoarea pentru cantitatea maxima

Hartie copiator A3 – 2.400 reprezentand valoarea pentru cantitatea maxima

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data şi ora limită de depunere: 02.03.2018 ora 13
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV-CJ , program in zilele lucratoare: 8-10 si 12-14
Modul de prezentare a ofertei: Oferta tehnică, oferta financiară şi modelul de contract asumat se vor depune la Registratura USAMV-CJ în plic sigilat. Plicul va fi inscripţionat cu denumirea achiziţiei şi denumirea ofertantului.

Oferta tehnică va cuprinde o descriere a produselor ce urmează a fi achiziţionate în concordanţă cu specificaţiile cuprinse în caietul de sarcini. Pentru punerea in corespondenta a specificatiilor ofertate cu cele solicitate se va prezenta pentru fiecare produs fisa tehnica .Informatiile din fisa tehnica trebuie sa identifice fara echivoc conformitatea cu specificatiile solicitate in caietul de sarcini.Pentru aprecierea calitatii se va depune o mostra continand 10 coli de hartie semnate si stampilate in plic. Ofertantul desemnat câştigător va pune la dispoziţie o copie a Certificatului ONRC din care să reiasă corespondenţa activităţilor înscrise cu obiectul contractului .

Oferta financiară, se va exprima în lei şi nu va conţine TVA şi se va întocmi conform formularului de ofertă din documentaţia de atribuire. Preţul contractului rămâne neschimbat pe toata durata de derulare. Atribuirea se va face pe baza de  comenzi cu o frecventa de 1/saptamana , prin intermediul SEAP  (online).

OFERTELE CARE NU INDEPLINESC CERINTELE  MENTIONATE VOR FI RESPINSE.

Clarificări: Se pot solicita in scris la adresa achizitii@usamvcluj.ro pana cel tarziu la data de 26.02.2018 ora 12. Raspunsurile se vor posta in cadrul anuntului.
Ofertanţi:
Ofertant câştigător:
Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA:
Fişiere ataşate:
Model de contract hartie A4 si A3
Formular oferta Hartie A4 si A3
Formular informatii generale
Caiet sarcini semnat


3. Denumire:Analiza de risc la securitatea fizică , pentru imobilele aparţinând USAMV-CLUJ
Cod CPV: Servicii de consultanţă în protecţia contra riscurilor şi în controlul riscurilor (Rev. 2)
Data postare: 02.02.2018
Valoare estimata lei fără TVA: 20.000
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data şi ora limită de depunere: 09.02.2018
Termen de prestare: maxim 30 zile de la data atribuirii
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program în zilele lucrătoare: 8-10 si 12-14 şi în SEAP
Modul de prezentare a ofertei: Oferta tehnică şi oferta financiară se vor depune la Registratura USAMV în plic sigilat. Plicul va fi inscripţionat cu denumirea achiziţiei şi denumirea ofertantului. Oferta financiară scrisă va exprima valoarea totală a serviciilor prestate, se va exprima în lei şi nu va conţine TVA şi se va întocmi conform formularului de oferta din documentaţia de atribuire. Preţul contractului rămâne neschimbat pe toata durata de derulare.
Ofertanţii au obligaţia sa postezeîn catalogul electronic din SEAP valoarea ofertei financiare precizată în propunerea oferta scrisă. Atribuirea se va face “on-line” din catalogul SEAP dintre ofertele care corespund cerinţelor tehnice.
OFERTELE CARE NU ÎNDEPLINESC CERINŢELE MENŢIONATE VOR FI RESPINSE.
Clarificări: Se pot solicita la adresa achizitii@usamvcluj.ro  până cel târziu la data de 07.02.2018
Ofertanţi:
Ofertant câştigător:
Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA:
Fişiere ataşate:
Formular oferta
ANALIZA DE RISC si caiet de sarcini

2. Denumire: Mobilier laborator Chimie
Cod CPV: 39180000-7 ( mobilier de laborator)
Data postare: 23.01.2018
Valoare estimata lei fără TVA: 36.900
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data şi ora limită de depunere: 30.01.2018
Termen de livrare: maxim 21 zile calendaristice de la data atribuirii
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program în zilele lucrătoare: 8-10 şi 12-14 şi în SEAP
Modul de prezentare a ofertei: Oferta tehnică, oferta financiară, formularul cu informaţii generale se vor depune la Registratura USAMV în plic sigilat. Plicul va fi inscripţionat  cu denumirea achiziţiei şi denumirea ofertantului.
Oferta tehnică va cuprinde descrierea produselor achiziţionate în concordanţă cu specificaţiile cuprinse în caietul de sarcini.
Oferta financiară scrisă va exprima valoarea totală a produselor, se va exprima în lei şi nu va conţine TVA. Preţul contractului rămâne neschimbat pe toata durata de derulare.
Ofertanţii au obligaţia să posteze în catalogul electronic din SEAP valoarea ofertei financiare precizată în propunerea oferta scrisă. Atribuirea se va face “on-line” din catalogul SEAP dintre ofertele care corespund cerinţelor tehnice.
OFERTELE CARE NU ÎNDEPLINESC CERINŢELE MENŢIONATE VOR FI RESPINSE.
Clarificări: Se pot solicita la tel.0264 596 384 interior 239 sau achizitii@usamvcluj.ro până cel târziu la data de 29.01.2018
Ofertanţi:
Ofertant câştigător:
Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA:
Fişiere ataşate:
Caiet sarcini Laborator Chimie USAMV CLUJ
Formular informatii gen
Formular oferta

1. Denumire: Execuţie lucrări „Lucrări de reparaţii şi igienizare a laboratoarelor  21, 33, 34 şi 37 de la Facultatea de Horticultură”
Cod CPV: 45453000-7 ( Lucrări de reparaţii generale şi de renovare)
Data postare: 18.01.2018
Valoare estimată lei fără TVA: 33.650
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data şi ora limită de depunere: 26.01.2018 ora 13
Termen de execuţie: 30 zile de la data primirii ordinului de începere
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program în zilele lucrătoare: 8-10 şi 12-14 şi în SEAP
Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune în plic sigilat, cu denumirea achiziţiei şi va conţine :
1.Propunerea tehnică
Ofertanţii participanţi la procedură vor elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele caietului de sarcini. Oferta tehnică va conţine cel puţin următoarele:
– Memoriul tehnic privind respectarea specificaţiilor tehnice solicitate,
– Proceduri tehnice de execuţie a lucrărilor
– Lista cu cantităţile de lucrări pe tipuri de lucrări, aşa cum sunt prevăzute în caietul de sarcini ataşat.
Participanţii la procedura au obligaţia de a respecta normele de sănătate şi securitate în munca. În acest sens vor depune o declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea condiţiilor de munca şi protecţia muncii. Ofertanţii pot obţine informaţii cu privire la condiţiile de muncă şi protecţia muncii de la Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi/sau Familiei, Ministerul Sănătăţii Publice şi/sau Inspecţia Muncii şi/sau alte instituţii abilitate conform prevederilor legale.
Plata contractului se va efectua, în termen de 60 zile de la semnarea şi acceptarea situaţiei de lucrări pentru lucrările executate. Perioada de garanţie a lucrărilor executate va fi de 12 luni şi va începe să curgă de la data semnării fără obiecţiuni a procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
Propunerile tehnice care nu satisfac cerinţele prevăzute vor fi declarate neconforme.
2. Propunerea financiară
– Va fi întocmită în formă scrisă în conformitate cu modelul de formular anexat şi va cuprinde valoarea totală din listele de cantităţi – formularul F3  care va fi ataşat.
– Va fi exprimata în lei fără TVA şi va rămâne nemodificată pe toată perioada de derulare a contractului
3. Informaţii generale cu sediul şi adresa firmei, nr. înregistrare Registrul Comerţului, cod fiscal, telefon/fax, e-mail, nume, prenume şi funcţia reprezentanţilor legali, cont de Trezorerie pentru plata lucrării. Se va completa conform modelului de formular anexat .
4. Modelul de contract asumat semnat şi stampilat.
OFERTELE CARE NU ÎNDEPLINESC CERINŢELE MENŢIONATE VOR FI RESPINSE.
Clarificări: Se pot solicita în scris la adresa achizitii@usamvcluj.ro până cel târziu la data de 23.012018 ora 12. Răspunsurile se vor posta în cadrul anunţului.
Fişiere ataşate:
caiet sarcini – salile 21, 33 , 34 si 37 de la Horticultura
deviz laborator chimie Horticultura -1, 21,33. 34. 37

Formular contract executie de lucrari
Formular informatii generale
Formular oferta

Denumire:Echipamente IT  in cadrul proiectului “Dezvoltarea pieţelor locale exclusiv prin lanţuri scurte pentru produse HNV pomicol”, SM. 16.4A
Cod CPV: 30213100-6 Computere portabile 4 buc
30232100-5 Imprimante 4 buc
Data postare: 14.12.2017
Valoare estimata lei fără TVA: 11.202
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data şi ora limită de depunere: 21.12.2017
Termen de livrare: estimat 30 zile de la ordinal de furnizare
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program în zilele lucrătoare: 8-10 şi 12-14 şi în SEAP
Modul de prezentare a ofertei: Oferta tehnică, oferta financiară şi modelul de contract asumat se vor depune la Registratura USAMV în plic sigilat. Plicul va fi inscripţionat cu denumirea achiziţiei şi denumirea ofertantului.
Oferta tehnică va cuprinde descrierea modului ce urmează a fi achiziţionate în concordanţă cu specificaţiile cuprinse în caietul de sarcini. Ofertantul desemnat câştigător va pune la dispoziţie o copie a Certificatului ONRC din care să reiasă corespondenţa activităţilor înscrise cu obiectul contractului .
Oferta financiară, se va exprima în lei şi nu va conţine TVA şi se va întocmi conform formularului de ofertă din documentaţia de atribuire. Preţul contractului rămâne neschimbat pe toata durata de derulare.
Ofertanţii au obligaţia să posteze în catalogul electronic din SEAP valoarea ofertei financiare precizata în propunerea oferta scrisă. Atribuirea se va face “online” din catalogul SEAP dintre ofertele care corespund cerinţelor tehnice.
OFERTELE CARE NU ÎNDEPLINESC CERINŢELE MENŢIONATE VOR FI RESPINSE.
Clarificări: Se pot solicita la adresa achizitii@usamvcluj.ro  până cel târziu la data de  19.12.2017
Ofertanţi:
Ofertant câştigător:
Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA:
Fişiere ataşate:
Formular-oferta-Echipamente IT
Caiet-de-sarcini-HNV-POMICOL
MODEL-CONTRACT-DE-FURNIZARE-HNV-POMICOL

Denumire: Servicii de paza si servicii de transport a valorilor pe anul 2018
Cod CPV: 9713000-5-Servicii de paza (Rev.2)
Data postare: 14.12.2017
Valoare estimata lei fără TVA: între 415.000 şi 435.000
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data şi ora limita de depunere: 21.12.2017 ora 10
Termen de prestare: 01.01.2018 – 31.12.2018
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program în zilele lucrătoare: 8-10 şi 12-14
Modul de prezentare a ofertei: Oferta va conţine obligatoriu:
– Propunerea tehnică întocmită în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini;
– Propunerea financiară întocmită conform formularului de oferta din documentaţia de atribuire. La elaborarea propunerii financiare se va avea în vedere tarifele minime brute pe economie aplicabile pe anul 2018;
– Copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul” după Licenţa de funcţionare eliberată de autorităţile competente în conformitate cu art. 20 din Legea 333 / 2003.
– Informaţii generale cu sediul şi adresa firmei, nr. înregistrare Registrul Comerţului, cod fiscal, telefon/fax, e-mail, nume, prenume şi funcţia reprezentanţilor legali, cont de Trezorerie pentru plata serviciilor prestate
Oferta conţinând documentele enumerate va fi depusa în plic închis la Registratura USAMV Cluj-Napoca până la data de 21.12.2017 ora 10. Se va alege oferta care îndeplineşte toate cerinţele din documentaţia de atribuire si are preţul cel mai mic .
Clarificări: Se pot solicita la tel.0264 596 384 interior 239 sau achizitii@usamvcluj.ro până cel târziu la data de 19.12.2017
Ofertanţi:
Ofertant câştigător:
Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA:  
Fişiere ataşate:
caiet sarcini
clauze contractuale
Formular oferta

Denumire: Servicii de promovare  pentru proiectul “Dezvoltarea pieţelor locale exclusiv prin lanţuri scurte pentru produse HNV agricol”, SM. 16.4
Cod CPV: 79342200-5 Servicii de promovare (Rev. 2)
Data postare: 14.12.2017
Valoare estimata lei fără TVA: 92.970
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data şi ora limită de depunere: 21.12.2017
Termen de prestare: estimat 15 luni de la data atribuirii
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program în zilele lucrătoare: 8-10 şi 12-14 şi în SEAP
Modul de prezentare a ofertei: Oferta tehnică, oferta financiară şi modelul de contract asumat se vor depune la Registratura USAMV în plic sigilat. Plicul va fi inscripţionat  cu denumirea achiziţiei şi denumirea ofertantului.
Oferta  tehnică va cuprinde descrierea modului de efectuare a serviciilor ce urmează a fi achiziţionate în concordanţă cu specificaţiile cuprinse în caietul de sarcini. Ofertantul desemnat câştigător va pune la dispoziţie o copie a Certificatului ONRC din care să reiasă corespondenţa activităţilor înscrise cu obiectul contractului (Cod Caen :7311).
Oferta financiară scrisă va exprima valoarea totală a serviciilor prestate, se va exprima în lei şi nu va conţine TVA şi se va întocmi conform formularului de oferta din documentaţia de atribuire. Preţul contractului rămâne neschimbat pe toata durata de derulare.
Ofertanţii au obligaţia să posteze în catalogul electronic din SEAP valoarea ofertei financiare precizată în propunerea oferta scrisa. Atribuirea se va face “online” din catalogul SEAP dintre ofertele care corespund cerinţelor tehnice.
OFERTELE CARE NU ÎNDEPLINESC CERINŢELE MENŢIONATE VOR FI RESPINSE.
Clarificări: Se pot solicita la adresa achizitii@usamvcluj.ro  până cel târziu la data de 19.12.2017
Ofertanţi:
Ofertant câştigător:
Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA:
Fişiere ataşate:
CONTRACT DE SERVICII
Formular oferta Servicii de promovare
CAIET DE SARCINI- HNV Agricol

Denumire: Servicii de promovare  pentru proiectul “Dezvoltarea pieţelor locale exclusiv prin lanţuri scurte pentru produse HNV pomicol”, SM. 16.4A
Cod CPV: 79342200-5 Servicii de promovare (Rev. 2)
Data postare: 14.12.2017
Valoare estimata lei fără TVA: 105.000
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data şi ora limită de depunere: 21.12.2017
Termen de prestare: estimat 15 luni de la data atribuirii
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program în zilele lucrătoare: 8-10 şi 12-14 şi în SEAP
Modul de prezentare a ofertei: Oferta tehnică, oferta financiară şi modelul de contract asumat se vor depune la Registratura USAMV în plic sigilat. Plicul va fi inscripţionat  cu denumirea achiziţiei şi denumirea ofertantului.
Oferta  tehnică va cuprinde descrierea modului de efectuare a serviciilor ce urmează a fi achiziţionate în concordanţă cu specificaţiile cuprinse în caietul de sarcini. Ofertantul desemnat câştigător va pune la dispoziţie o copie a Certificatului ONRC din care să reiasă corespondenţa activităţilor înscrise cu obiectul contractului (Cod Caen : 7311).
Oferta financiară scrisă va exprima valoarea totală a serviciilor prestate, se va exprima în lei şi nu va conţine TVA şi se va întocmi conform formularului de oferta din documentaţia de atribuire. Preţul contractului rămâne neschimbat pe toata durata de derulare.
Ofertanţii au obligaţia să posteze în catalogul electronic din SEAP valoarea ofertei financiare precizată în propunerea oferta scrisă. Atribuirea se va face “online” din catalogul SEAP dintre ofertele care corespund cerinţelor tehnice.
OFERTELE CARE NU ÎNDEPLINESC CERINŢELE MENŢIONATE VOR FI RESPINSE.
Clarificări: Se pot solicita la adresa achizitii@usamvcluj.ro  până cel târziu la data de 19.12.2017
Ofertanţi:
Ofertant câştigător:
Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA:
Fişiere ataşate:
CONTRACT DE SERVICII

Formular oferta Promovare
CAIET DE SARCINI- HNV POMICOL

Denumire:Echipamente IT  in cadrul proiectului “Dezvoltarea pieţelor locale exclusiv prin lanţuri scurte pentru produse HNV agricol”, SM. 16.4A
Cod CPV: 30213100-6 Computere portabile 3 buc
30232100-5 Imprimante si trasatoare  3 buc
Data postare: 14.12.2017
Valoare estimata lei fără TVA: 17.280
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data şi ora limită de depunere: 21.12.2017
Termen de livrare: estimat 30 zile de la ordinal de furnizare
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program în zilele lucrătoare: 8-10 şi 12-14 şi în SEAP
Modul de prezentare a ofertei: Oferta tehnică, oferta financiară şi modelul de contract asumat se vor depune la Registratura USAMV În plic sigilat. Plicul va fi inscripţionat  cu denumirea achiziţiei şi denumirea ofertantului.
Oferta tehnică va cuprinde descrierea modului ce urmează a fi achiziţionate în concordanta cu specificaţiile cuprinse în caietul de sarcini. Ofertantul desemnat câştigător va pune la dispoziţie o copie a Certificatului ONRC din care să reiasă corespondenţa activităţilor înscrise cu obiectul contractului .
Oferta financiară, se va exprima în lei şi nu va conţine TVA şi se va întocmi conform formularului de oferta din documentaţia de atribuire. Preţul contractului rămâne neschimbat pe toata durata de derulare.
Ofertanţii au obligaţia să posteze în catalogul electronic din SEAP valoarea ofertei financiare precizată în propunerea oferta scrisă. Atribuirea se va face “online” din catalogul SEAP dintre ofertele care corespund cerinţelor tehnice.
OFERTELE CARE NU ÎNDEPLINESC CERINŢELE MENŢIONATE VOR FI RESPINSE.
Clarificări: Se pot solicita la adresa achizitii@usamvcluj.ro  pana cel târziu la data de  19.12.2017
Ofertanţi:
Ofertant câştigător:
Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA:
Fişiere ataşate:
Formular-oferta-Echipamente IT
IT- Caiet-de-sarcini
MODEL-CONTRACT-DE-FURNIZARE

Denumire: Servicii de asistenţă tehnică veterinară, din cadrul BIOBAZEI  FACULTĂŢII  DE  MEDICINĂ VETERINARĂ
Cod CPV: 85200000-1- Servicii veterinare
Data postare: 11.12.2017
Valoare estimata lei cu TVA: 28.000
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data şi ora limită de depunere: 18.12.2017 ora 10
Termen de prestare: 01.01.2018 – 31.12.2018
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV, program în zilele lucrătoare: 8-10 şi 12-14
Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune în plic sigilat, cu denumirea achiziţiei şi va conţine propunerea tehnică, propunerea financiară scrisă, precum şi informaţii generale cu sediul şi adresa firmei, nr. înregistrare Registrul Comerţului, cod fiscal, telefon/fax, e-mail, nume, prenume şi funcţia reprezentanţilor legali, cont de Trezorerie pentru plata serviciilor.
1.Modelul de contract asumat semnat şi stampilat;
2. Propunerea financiara (din modelul ataşat) scrisa va exprima valoarea totala serviciilor prestate pe o perioada de 12 luni, se va exprima în lei şi va conţine TVA. Preţul contractului rămâne neschimbat pe toata durata de derulare.
OFERTELE CARE NU INDEPLINESC CERINTELE MENTIONATE VOR FI RESPINSE.
Clarificări: Se pot solicita la tel.0264 596 384 interior 239 sau achizitii@usamvcluj.ro până cel târziu la data de 15.12.2017
Ofertanţi:
Ofertant câştigător:
Preţ oferta câştigătoare cu TVA:
Fişiere ataşate:
contract
Formular oferta

Denumire: Servicii de îngrijirea animalelor, din cadrul BIOBAZEI  FACULTĂŢII  DE  MEDICINĂ VETERINARĂ
Cod CPV: 77500000-5- Servicii zootehnice
Data postare: 11.12.2017
Valoare estimata lei cu TVA: 28.000
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data şi ora limită de depunere: 18.12.2017 ora 10
Termen de prestare: 01.01.2018 – 31.12.2018
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV, program în zilele lucrătoare: 8-10 şi 12-14
Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune în plic sigilat, cu denumirea achiziţiei şi va conţine propunerea tehnică, propunerea financiară scrisă, precum şi informaţii generale cu sediul şi adresa firmei, nr. înregistrare Registrul Comerţului, cod fiscal, telefon/fax, e-mail, nume, prenume şi funcţia reprezentanţilor legali, cont de Trezorerie pentru plata serviciilor.
1. Modelul de contract asumat semnat şi stampilat;
2. Propunerea financiară scrisă (conform model ataşat) va exprima valoarea totala serviciilor prestate pe o perioada de 12 luni, se va exprima în lei şi va conţine TVA. Preţul contractului rămâne neschimbat pe toata durata de derulare.
OFERTELE CARE NU ÎNDEPLINESC CERINŢELE MENŢIONATE VOR FI RESPINSE.
Clarificări: Se pot solicita la tel.0264 596 384 interior 239 sau achizitii@usamvcluj.ro până cel târziu la data de 15.12.2017
Ofertanţi:
Ofertant câştigător:
Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA:
Fişiere ataşate:
contract
Formular oferta

Denumire: Servicii de operare computer tomograf din cadrul FACULTĂŢII DE  MEDICINĂ VETERINARĂ
Cod CPV: 85141220-7- Servicii de consultanţă prestate de personalul de asistenţă medicală
Data postare: 12.12.2017
Valoare estimata lei cu TVA: 28.000
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data şi ora limită de depunere: 19.12.2017 ora 10
Termen de prestare: 01.01.2018 – 31.12.2018
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV, program în zilele lucrătoare: 8-10 şi 12-14
Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune în plic sigilat, cu denumirea achiziţiei şi va conţine propunerea tehnică, propunerea financiară scrisă, precum şi informaţii generale cu sediul şi adresa firmei, nr. înregistrare Registrul Comerţului, cod fiscal, telefon/fax, e-mail, nume, prenume şi funcţia reprezentanţilor legali, cont de Trezorerie pentru plata serviciilor.
1.Modelul de contract asumat semnat şi stampilat;
2. Propunerea financiară (din modelul ataşat) scrisă va exprima valoarea totală a serviciilor prestate pe o perioada de 12 luni, se va exprima în lei şi va conţine TVA. Preţul contractului rămâne neschimbat pe toata durata de derulare.
OFERTELE CARE NU ÎNDEPLINESC CERINŢELE MENŢIONATE VOR FI RESPINSE.
Clarificări: Se pot solicita la tel.0264 596 384 interior 239 sau achizitii@usamvcluj.ro până cel târziu la data de 18.12.2017
Ofertanţi:
Ofertant câştigător:
Preţ oferta câştigătoare lei cu TVA:
Fişiere ataşate:
contract servicii radiologie
Formular oferta

Denumire:Servicii RSVTI la instalaţiile de termoventilaţii şi climatizare
Cod CPV: 71631100-1( Servicii de inspecţie a utilajelor)
Data postare: 08.12.2017
Valoare estimată lei fără TVA: 39720
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data şi ora limită de depunere: 15.12.2017 ora 12
Termen de execuţie: 01.01.2018 – 31.12.2018
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program în zilele lucrătoare: 8-10 şi 12-14 şi în SEAP
Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune în plic sigilat, cu denumirea achiziţiei şi va conţine :
1.Propunerea tehnică va cuprinde descrierea modului de efectuare a serviciilor ce urmează a fi achiziţionate în concordanţă cu specificaţiile cuprinse în caietul de sarcini anexat prezentei invitaţii;
2. Propunerea financiară va exprima valoarea totală a serviciilor prestate, se va exprima în lei, nu va conţine TVA şi se va complete conform modelului ataşat documentaţiei. Preţul contractului rămâne neschimbat pe toata durata de derulare.
3. Modelul de contract asumat semnat si stampilat.
OFERTELE CARE NU ÎNDEPLINESC CERINŢELE MENŢIONATE VOR FI RESPINSE.
Clarificări: Se pot solicita în scris la adresa achizitii@usamvcluj.ro până cel târziu la data de 12.12.2017 ora 12. Răspunsurile se vor posta în cadrul anunţului.
Ofertanţi:
Ofertant câştigător:
Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA:
Fişiere ataşate:
Caiet de sarcini RSVTI TERMOVENTILATII
contract RSVTI TERMOVENTILATII
Formular informatii generale
Formular oferta

Denumire: Servicii de mentenanţă şi servicii RSVTI la instalaţiile de ridicat
Cod CPV: 50750000-7 (Servicii de întreţinere a ascensoarelor)
71631100-1  ( Servicii de inspecţie a utilajelor)
Data postare: 08.12.2017
Valoare estimată lei fără TVA: 45840
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data şi ora limită de depunere: 15.12.2017 ora 12
Termen de execuţie: 01.01.2018 – 31.12.2018
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV, program în zilele lucrătoare: 8-10 şi 12-14 şi în SEAP
Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune în plic sigilat, cu denumirea achiziţiei şi va conţine :
1.Propunerea tehnică va cuprinde descrierea modului de efectuare a serviciilor ce urmează a fi achiziţionate în concordanţă cu specificaţiile cuprinse în caietul de sarcini anexat prezentei invitaţii;
2. Propunerea financiară va exprima valoarea totală a serviciilor prestate, se va exprima în lei, nu va conţine TVA şi se va complete conform modelului ataşat documentaţiei. Preţul contractului rămâne neschimbat pe toata durata de derulare.
3. Modelul de contract asumat semnat si stampilat.
OFERTELE CARE NU ÎNDEPLINESC CERINŢELE MENŢIONATE VOR FI RESPINSE.
Clarificări: Se pot solicita în scris la adresa achizitii@usamvcluj.ro până cel târziu la data de 12.12.2017 ora 12. Răspunsurile se vor posta in cadrul anunţului.
Ofertanţi:
Ofertant câştigător:
Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA:
Fişiere ataşate:
Caiet de sarcini RSVTI + IR
contract RSVTI+ IR
Formular informatii generale
Formular oferta

Denumire: Servicii de mentenanţă la instalaţiile de termoventilaţii şi climatizare
Cod CPV: 50720000-8 (Servicii de reparare şi de întreţinere a încălzirii centrale)
Data postare: 08.12.2017
Valoare estimată lei fără TVA: 80387
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data şi ora limită de depunere: 15.12.2017 ora 12
Termen de execuţie: 01.01.2018 – 31.12.2018
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program în zilele lucrătoare: 8-10 şi 12-14 şi în SEAP
Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune în plic sigilat, cu denumirea achiziţiei şi va conţine :
1.Propunerea tehnică va cuprinde descrierea modului de efectuare a serviciilor ce urmează a fi achiziţionate în concordanţă cu specificaţiile cuprinse în caietul de sarcini anexat prezentei invitaţii.
2. Propunerea financiară va exprima valoarea totală a serviciilor prestate, se va exprima în lei, nu va conţine TVA şi se va complete conform modelului ataşat documentaţiei. Preţul contractului rămâne neschimbat pe toata durata de derulare.
3. Modelul de contract asumat semnat şi stampilat.
OFERTELE CARE NU ÎNDEPLINESC CERINŢELE MENŢIONATE VOR FI RESPINSE.
Clarificări: Se pot solicita în scris la adresa achizitii@usamvcluj.ro până cel târziu la data de 12.12.2017 ora 12. Răspunsurile se vor posta în cadrul anunţului.
Ofertanţi:
Ofertant câştigător:
Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA:
Fişiere ataşate:
Caiet de sarcini MENTENANTA TERMOVEVTILATII
contract MENTENANTA TERMOVEVTILATII
Formular informatii generale
Formular oferta

Denumire: Servicii de mentenanţă şi control la instalaţiile de utilizare gaze natural
Cod CPV: 50531200-8 – (Servicii de întreţinere a aparatelor cu gaz)
Data postare: 08.12.2017
Valoare estimată lei fără TVA: 30708
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data şi ora limită de depunere: 15.12.2017 ora 12
Termen de execuţie: 01.01.2018 – 31.12.2018
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program în zilele lucrătoare: 8-10 şi 12-14 şi în SEAP
Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune în plic sigilat, cu denumirea achiziţiei şi va conţine :
1.Propunerea tehnică va cuprinde descrierea modului de efectuare a serviciilor ce urmează a fi achiziţionate în concordanţă cu specificaţiile cuprinse în caietul de sarcini anexat prezentei invitaţii;
2. Propunerea financiară va exprima valoarea totală a serviciilor prestate, se va exprima în lei, nu va conţine TVA şi se va complete conform modelului ataşat documentaţiei. Preţul contractului rămâne neschimbat pe toata durata de derulare.
3. Modelul de contract asumat semnat şi stampilat.
OFERTELE CARE NU ÎNDEPLINESC CERINŢELE MENŢIONATE VOR FI RESPINSE.
Clarificări: Se pot solicita în scris la adresa achizitii@usamvcluj.ro până cel târziu la data de 12.12.2017 ora 12. Răspunsurile se vor posta în cadrul anunţului.
Ofertanţi:
Ofertant câştigător:
Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA:
Fişiere ataşate:
Caiet de sarcini IG
contract instal.gaze IG
Formular informatii generale

Formular oferta

Denumire: Servicii de mentenanţă la sistem antiincendiu Biblioteca centrala
Cod CPV: 50413200-5(Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de stingere a incendiilor)
Data postare: 08.12.2017
Valoare estimată lei fără TVA: 13817
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data şi ora limita de depunere: 15.12.2017 ora 12
Termen de execuţie: 01.01.2018 – 31.12.2018
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program în zilele lucrătoare: 8-10 şi 12-14 şi în SEAP
Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune în plic sigilat, cu denumirea achiziţiei şi va conţine :
1.Propunerea tehnică va cuprinde descrierea modului de efectuare a serviciilor ce urmează a fi achiziţionate în concordanţă cu specificaţiile cuprinse în caietul de sarcini anexat prezentei invitaţii.
2. Propunerea financiară va exprima valoarea totală a serviciilor prestate, se va exprima în lei, nu va conţine TVA şi se va complete conform modelului ataşat documentaţiei. Preţul contractului rămâne neschimbat pe toata durata de derulare.
3. Modelul de contract asumat semnat şi stampilat.
OFERTELE CARE NU ÎNDEPLINESC CERINŢELE MENŢIONATE VOR FI RESPINSE.
Clarificări: Se pot solicita în scris la adresa achizitii@usamvcluj.ro până cel târziu la data de 12.12.2017 ora 12. Răspunsurile se vor posta în cadrul anunţului.
Ofertanţi:
Ofertant câştigător:
Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA:
Fişiere ataşate:
Caiet de sarcini pe loturi SSI
contract SSI
Formular informatii generale
Formular oferta

Denumire:Echipamente IT  in cadrul proiectului “Dezvoltarea pieţelor locale exclusiv prin lanţuri scurte pentru produse HNV agricol”, SM. 16.4A
Cod CPV: 30213100-6 Computere portabile 3 buc
30232100-5 Imprimante si trasatoare  3 buc
Data postare: 24.11.2017
Valoare estimata lei fără TVA: 17.280
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data şi ora limită de depunere: 04.12.2017 ora 10
Termen de livrare: estimat 30 zile de la ordinal de furnizare
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program în zilele lucrătoare:8-10 şi 12-14 şi în SEAP
Modul de prezentare a ofertei: Oferta tehnică, oferta financiară şi modelul de contract asumat se vor depune la Registratura USAMV în plic sigilat. Plicul va fi inscripţionat  cu denumirea achiziţiei şi denumirea ofertantului.
Oferta tehnică va cuprinde descrierea modului ce urmează a fi achiziţionate în concordanţă cu specificaţiile cuprinse în caietul de sarcini. Ofertantul desemnat câştigător va pune la dispoziţie o copie a Certificatului ONRC din care sa reiasă corespondenta activităţilor înscrise cu obiectul contractului .
Oferta financiară, se va exprima în lei şi nu va conţine TVA şi se va întocmi conform formularului de oferta din documentaţia de atribuire. Preţul contractului rămâne neschimbat pe toata durata de derulare.
Ofertanţii au obligaţia să posteze în catalogul electronic din SEAP valoarea ofertei financiare precizată în propunerea oferta scrisă. Atribuirea se va face “on-line” din catalogul SEAP dintre ofertele care corespund cerinţelor tehnice.
OFERTELE CARE NU INDEPLINESC CERINŢELE MENŢIONATE VOR FI RESPINSE.
Clarificări: Se pot solicita la adresa achizitii@usamvcluj.ro până cel târziu la data de 27.11.2017 ora 10
Ofertanţi:
Ofertant câştigător:
Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA:
Fişiere ataşate:
Caiet de sarcini -USAMV AGRICOL
Formular oferta Promovare
MODEL CONTRACT DE FURNIZARE Agricol

Denumire:Echipamente IT  in cadrul proiectului “Dezvoltarea pieţelor locale exclusiv prin lanţuri scurte pentru produse HNV pomicol”, SM. 16.4A
Cod CPV: 30213100-6 Computere portabile 4 buc
30232100-5 Imprimante 4 buc
Data postare: 24.11.2017
Valoare estimata lei fără TVA: 11.202
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data si ora limita de depunere: 04.12.2017 ora 10
Termen de livrare: estimat 30 zile de la ordinal de furnizare
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program în zilele lucrătoare: 8-10 şi 12-14 şi în SEAP
Modul de prezentare a ofertei: Oferta tehnică, oferta financiară şi modelul de contract asumat se vor depune la Registratura USAMV în plic sigilat. Plicul va fi inscripţionat cu denumirea achiziţiei şi denumirea ofertantului.
Oferta tehnică va cuprinde descrierea modului ce urmează a fi achiziţionate în concordanta cu specificaţiile cuprinse în caietul de sarcini. Ofertantul desemnat câştigător va pune la dispoziţie o copie a Certificatului ONRC din care să reiasă corespondenţă activităţilor înscrise cu obiectul contractului .
Oferta financiară, se va exprima în lei şi nu va conţine TVA şi se va întocmi conform formularului de oferta din documentaţia de atribuire. Preţul contractului rămâne neschimbat pe toata durata de derulare.
Ofertanţii au obligaţia să posteze în catalogul electronic din SEAP valoarea ofertei financiare precizată în propunerea ofertă scrisă. Atribuirea se va face “on-line” din catalogul SEAP dintre ofertele care corespund cerinţelor tehnice.
OFERTELE CARE NU INDEPLINESC CERINŢELE MENŢIONATE VOR FI RESPINSE.
Clarificări: Se pot solicita la adresa achizitii@usamvcluj.ro până cel târziu la data de 27.11.2017 ora 10
Ofertanţi:
Ofertant câştigător:
Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA:
Fişiere ataşate:
Caiet de sarcini HNV POMICOL
Formular oferta Promovare
MODEL CONTRACT DE FURNIZARE- HNV POMICOL

Denumire: Servicii de promovare pentru proiectul “Dezvoltarea pieţelor locale exclusiv prin lanţuri scurte pentru produse HNV agricol”, SM. 16.4
Cod CPV: 79342200-5 Servicii de promovare (Rev. 2)
Data postare: 23.11.2017
Valoare estimata lei fără TVA: 92.970
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data şi ora limită de depunere: 29.11.2017 ora 16
Termen de prestare: estimat 15 luni de la data atribuirii
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program în zilele lucrătoare: 8-10 şi 12-14 şi în SEAP
Modul de prezentare a ofertei: Oferta tehnică, oferta financiară şi modelul de contract asumat se vor depune la Registratura USAMV în plic sigilat. Plicul va fi inscripţionat  cu denumirea achiziţiei şi denumirea ofertantului.
Oferta  tehnică va cuprinde descrierea modului de efectuare a serviciilor ce urmează a fi achiziţionate în concordanţă cu specificaţiile cuprinse în caietul de sarcini. Ofertantul desemnat câştigător va pune la dispoziţie o copie a Certificatului ONRC din care să reiasă corespondenţa activităţilor înscrise cu obiectul contractului (Cod Caen : 7311).
Oferta financiară scrisă va exprima valoarea totală a serviciilor prestate, se va exprima în lei şi nu va conţine TVA şi se va întocmi conform formularului de oferta din documentaţia de atribuire. Preţul contractului rămâne neschimbat pe toata durata de derulare.
Ofertanţii au obligaţia să posteze în catalogul electronic din SEAP valoarea ofertei financiare precizată în propunerea ofertă scrisă. Atribuirea se va face “on-line” din catalogul SEAP dintre ofertele care corespund cerinţelor tehnice.
OFERTELE CARE NU INDEPLINESC CERINŢELE MENŢIONATE VOR FI RESPINSE.
Clarificări: Se pot solicita la adresa achizitii@usamvcluj.ro  până cel târziu la data de 27.11.2017 ora 10
Ofertanţi:
Anunt anulat conform procesului verbal atasat: PV anulare anunt – servicii promovare-agricol
Preţ ofertă câştigătoare lei fără TVA:
Fişiere ataşate:
CAIET DE SARCINI
CONTRACT DE SERVICII
Formular oferta Servicii de promovare

Denumire: Servicii de promovare  pentru proiectul “Dezvoltarea pieţelor locale exclusiv prin lanţuri scurte pentru produse HNV pomicol”, SM. 16.4A
Cod CPV: 79342200-5 Servicii de promovare (Rev. 2)
Data postare: 23.11.2017
Valoare estimata lei fără TVA: 105.000
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data şi ora limită de depunere: 29.11.2017 ora 16
Termen de prestare: estimat 15 luni de la data atribuirii
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program în zilele lucrătoare: 8-10 şi 12-14 şi în SEAP
Modul de prezentare a ofertei: Oferta tehnică, oferta financiară şi modelul de contract asumat se vor depune la Registratura USAMV în plic sigilat. Plicul va fi inscripţionat  cu denumirea achiziţiei şi denumirea ofertantului.
Oferta  tehnică va cuprinde descrierea modului de efectuare a serviciilor ce urmează a fi achiziţionate în concordanţă cu specificaţiile cuprinse în caietul de sarcini. Ofertantul desemnat câştigător va pune la dispoziţie o copie a Certificatului ONRC din care să reiasă corespondenţa activităţilor înscrise cu obiectul contractului (Cod Caen : 7311).
Oferta financiară scrisă va exprima valoarea totală a serviciilor prestate, se va exprima în lei şi nu va conţine TVA şi se va întocmi conform formularului de oferta din documentaţia de atribuire. Preţul contractului rămâne neschimbat pe toata durata de derulare.
Ofertanţii au obligaţia să posteze în catalogul electronic din SEAP valoarea ofertei financiare precizată în propunerea ofertă scrisă. Atribuirea se va face “on-line” din catalogul SEAP dintre ofertele care corespund cerinţelor tehnice.
OFERTELE CARE NU INDEPLINESC CERINŢELE MENŢIONATE VOR FI RESPINSE.
Clarificări: Se pot solicita la adresa achizitii@usamvcluj.ro  până cel târziu la data de 27.11.2017 ora 10
Ofertanţi:
Anunt anulat conform procesului verbal atasat: PV anulare anunt – servicii promovare-pomicol
Preţ ofertă câştigătoare lei fără TVA:
Fişiere ataşate:
CAIET DE SARCINI
CONTRACT DE SERVICII
Formular oferta Promovare

Denumire: Servicii de internet si TV
Cod CPV: 72411000-4 ( Furnizori de servicii de internet (ISP)
64227000-3 (Servicii de telecomunicaţii integrate)
Data postare: 22.11.2017
Valoare estimata lei fără TVA: 100.840
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data şi ora limită de depunere: 28.11.2017 ora 13
Termen de prestare: 12 luni
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program în zilele lucrătoare: 8-10 şi 12-14 şi în SEAP
Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune în plic sigilat inscripţionat cu denumirea achiziţiei şi denumirea ofertantului şi va conţine :
1.Propunerea tehnică
Oferta tehnică va cuprinde descrierea modului de efectuare a serviciilor ce urmează a fi achiziţionate în concordanţă cu specificaţiile cuprinse în caietul de sarcini. Propunerile tehnice care nu satisfac cerinţele prevăzute vor fi declarate neconforme.
2. Propunerea financiară
Propunerea financiară va fi întocmită în formă scrisă în conformitate cu modelul de formular anexat şi va cuprinde valoarea totală a serviciilor. Va fi exprimată în lei fără TVA şi va rămâne nemodificată pe toată perioada de derulare a contractului.
3. Informaţii generale
Se va completa conform modelului de formular anexat şi va cuprinde informaţii despre ofertant în legătura cu sediul şi adresa firmei, nr. înregistrare Registrul Comerţului, cod fiscal, telefon/fax, e-mail, nume, prenume şi funcţia reprezentanţilor legali, cont de Trezorerie pentru plata servicii.
4. Modelul de contract asumat semnat şi stampilat.
OFERTELE CARE NU INDEPLINESC CERINŢELE MENŞIONATE VOR FI RESPINSE.
Valoarea propunerii financiare se va încărca în catalogul electronic SEAP (www.e-licitatie.ro).
Atribuirea se va face “on-line” din catalogul SEAP. Se va alege oferta care îndeplineşte toate cerinţele şi are preţul cel mai scăzut..
Clarificări: Se pot solicita în scris la adresa achizitii@usamvcluj.ro până cel târziu la data de 26.11.2017 ora 12. Răspunsurile se vor posta în cadrul anunţului.
Ofertanţi:
Ofertant câştigător:
Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA:
Fişiere ataşate:
Caiet de sarcini internet si tv
Formular informatii generale
Formular oferta
Model contract- internet+TV

Denumire: Execuţie lucrări “Execuţie şarpanta şi învelitoare metalica
Cod CPV: 45261210-9 (Lucrări la învelitoarea acoperişului)
Data postare: 16.11.2017
Valoare estimata lei fără TVA: 58.700
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data şi ora limita de depunere: 22.11.2017 ora 13
Termen de execuţie: 45 zile de la data atribuirii contractului
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program în zilele lucrătoare: 8-10 şi 12-14 şi în SEAP
Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune în plic sigilat, cu denumirea achiziţiei şi va conţine :
1.Propunerea tehnică
Ofertanţii participanţi la procedură vor elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele caietului de sarcini. Oferta tehnică va conţine cel puţin următoarele:
– Memoriul tehnic privind respectarea specificaţiilor tehnice solicitate,
– Proceduri tehnice de execuţie a lucrărilor
– Lista cu cantităţile de lucrări pe tipuri de lucrări, aşa cum sunt prevăzute în caietul de sarcini ataşat.
Participanţii la procedură au obligaţia de a respecta normele de sănătate şi securitate în munca. În acest sens vor depune o declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea condiţiilor de muncă şi protecţia muncii. Ofertanţii pot obţine informaţii cu privire la condiţiile de muncă şi protecţia muncii de la Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi/sau Familiei, Ministerul Sănătăţii Publice şi/sau Inspecţia Muncii şi/sau alte instituţii abilitate conform prevederilor legale.
Plata contractului se va efectua, în termen de 30 zile de la semnarea si acceptarea situaţiei de lucrări
pentru lucrările executate. Perioada de garanţie a lucrărilor executate va fi de 36 luni şi va începe să curgă de la data semnării fără obiecţiuni a procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
Propunerile tehnice care nu satisfac cerinţele prevăzute vor fi declarate neconforme.
2. Propunerea financiară
– Va fi întocmită în formă scrisă în conformitate cu modelul de formular anexat şi va cuprinde valoarea totală din lista de cantităţi care va fi ataşată.
– Va fi exprimată în lei fără TVA şi va rămâne nemodificată pe toata perioada de derulare a contractului
3. Informaţii generale cu sediul şi adresa firmei, nr. înregistrare Registrul Comerţului, cod fiscal, telefon/fax, e-mail, nume, prenume şi funcţia reprezentanţilor legali, cont de Trezorerie pentru plata lucrării. Se va completa conform modelului de formular nr.5 anexat .
4. Modelul de contract asumat semnat şi stampilat.
OFERTELE CARE NU INDEPLINESC CERINŢELE MENŢIONATE VOR FI RESPINSE.
Clarificări: Se pot solicita în scris la adresa achizitii@usamvcluj.ro până cel târziu la data de 20.11.2017 ora 12. Răspunsurile se vor posta in cadrul anunţului.
Ofertanţi:
Ofertant câştigător:
Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA:
Fişiere ataşate:
caiet sarcini statiunea de cercetare cojocna – sarpanta , invelitoare
deviz Camin Cojocna – invelitoare
Formular contract executie de lucrari
Formular informatii generale

Formular oferta

Denumire: Execuţie lucrări “Reparaţii şi înlocuire suprafeţe vitrate  pentru  SERE
Cod CPV: 45441000-1 ( Lucrări de montare de geamuri)
Data postare: 17.11.2017
Valoare estimata lei fără TVA: 8.400
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data şi ora limita de depunere: 23.11.2017 ora 13
Termen de execuţie: 15 zile de la data atribuirii contractului
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program în zilele lucrătoare: 8-10 şi 12-14 şi în SEAP
Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune în plic sigilat, cu denumirea achiziţiei şi va conţine :
1.Propunerea tehnică
Ofertanţii participanţi la procedura vor elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele caietului de sarcini. Oferta tehnică va conţine cel puţin următoarele:
– Memoriul tehnic privind respectarea specificaţiilor tehnice solicitate,
– Proceduri tehnice de execuţie a lucrărilor
– Lista cu cantităţile de lucrări pe tipuri de lucrări, aşa cum sunt prevăzute în caietul de sarcini ataşat.
Participanţii la procedura au obligaţia de a respecta normele de sănătate şi securitate în munca. În acest sens vor depune o declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea condiţiilor de munca şi protecţia muncii. Ofertanţii pot obţine informaţii cu privire la condiţiile de munca şi protecţia muncii de la Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi/sau Familiei, Ministerul Sănătăţii Publice şi/sau Inspecţia Muncii şi/sau alte instituţii abilitate conform prevederilor legale.
Plata contractului se va efectua, în termen de 30 zile de la semnarea şi acceptarea situaţiei de lucrări
pentru lucrările executate. Perioada de garanţie a lucrărilor executate va fi de 24 luni şi va începe să curgă de la data semnării fără obiecţiuni a procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
Propunerile tehnice care nu satisfac cerinţele prevăzute vor fi declarate neconforme.
2. Propunerea financiară
– Va fi întocmită în forma scrisă în conformitate cu modelul de formular anexat şi va cuprinde valoarea totală din lista de cantităţi care va fi ataşată.
– Va fi exprimata în lei fără TVA şi va rămâne nemodificata pe toată perioada de derulare a contractului.
3. Informaţii generale cu sediul şi adresa firmei, nr. înregistrare Registrul Comerţului, cod fiscal, telefon/fax, e-mail, nume, prenume şi funcţia reprezentanţilor legali, cont de Trezorerie pentru plata lucrării. Se va completa conform modelului de formular nr.5 anexat .
4. Modelul de contract asumat semnat şi stampilat.
OFERTELE CARE NU INDEPLINESC CERINŢELE MENŢIONATE VOR FI RESPINSE.
Clarificări: Se pot solicita în scris la adresa achizitii@usamvcluj.ro până cel târziu la data de 22.11.2017 ora 12. Răspunsurile se vor posta în cadrul anunţului.
Ofertanţi:
Ofertant câştigător:
Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA:
Fişiere ataşate:
caiet sarcini statiunea de cercetare horticola – sticla sere
Devize sere
Formular contract executie de lucrari
Formular informatii generale
Formular oferta

Denumire: Refacerea sitului USAMVCLUJ.RO pe o platforma CMS WordPress
Cod CPV: 72413000-8 Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web)
Data postare: 14.11.2017
Valoare estimata lei fără TVA: 33.000
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data şi ora limită de depunere: 21.11.2017 ora 14
Termen de prestare: estimat 120 zile de la data atribuirii
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV, program în zilele lucrătoare: 8-10 şi 12-14 şi în SEAP
Modul de prezentare a ofertei: Oferta tehnică şi oferta financiară se vor depune la Registratura USAMV în plic sigilat. Plicul va fi inscripţionat  cu denumirea achiziţiei şi denumirea ofertantului.
Oferta  tehnică va cuprinde descrierea modului de efectuare a serviciilor ce urmează a fi achiziţionate în concordanţă cu specificaţiile cuprinse în caietul de sarcini. Ofertantul desemnat câştigător va pune la dispoziţie o copie a Certificatului ONRC din care să reiasă corespondenţa activităţilor înscrise cu obiectul contractului  .
Oferta financiară scrisă va exprima valoarea totală a serviciilor, se va exprima în lei şi nu va conţine TVA şi se va întocmi conform formularului de ofertă din documentaţia de atribuire. Preţul contractului rămâne neschimbat pe toata durata de derulare.
Ofertanţii au obligaţia sa posteze în catalogul electronic din SEAP valoarea ofertei financiare precizată în propunerea ofertă scrisă. Atribuirea se va face “online” din catalogul SEAP dintre ofertele care corespund cerinţelor tehnice.
OFERTELE CARE NU ÎNDEPLINESC CERINŢELE MENŢIONATE VOR FI RESPINSE.
Clarificări: Se pot solicita la adresa achizitii@usamvcluj.ro  până cel târziu la data de 19.11.2017 ora 10
Ofertanţi:
Ofertant câştigător:
Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA:
Fişiere ataşate:
caiet sarcini-reconstruire site-usamv
Formular oferta

Denumire: Servicii de organizare evenimente pentru proiectul “Dezvoltarea pieţelor locale exclusiv prin lanţuri scurte pentru produse HNV pomicol”, SM. 16.4A
Clarificare: Ofertele privind achizitiile de servicii pot fi transmise si prin email la adresa achizitii@usamvcluj.ro . Acestea vor respecta termenul limita de primire stabilit, vor fi printate la primire si inregistrate la Registratura USAMV Cluj Napoca
Cod CPV: 79952000-2 Servicii pentru evenimente (Rev. 2)
Data postare: 06.11.2017
Valoare estimată lei fără TVA: 82.400
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data şi ora limită de depunere: 10.11.2017 ora 10
Termen de prestare: estimat 15 luni de la data atribuirii
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program în zilele lucrătoare: 8-10 şi 12-14 şi în SEAP
Modul de prezentare a ofertei: Oferta tehnică, oferta financiară şi modelul de contract asumat se vor depune la Registratura USAMV în plic sigilat. Plicul va fi inscripţionat cu denumirea achiziţiei şi denumirea ofertantului.
Oferta  tehnică va cuprinde descrierea modului de efectuare a serviciilor ce urmează a fi achiziţionate în concordanţă cu specificaţiile cuprinse în caietul de sarcini. Ofertantul desemnat câştigător va pune la dispoziţie o copie a Certificatului ONRC din care să reiasă corespondenţa activităţilor înscrise cu obiectul contractului (Cod CAEN 8230 şi 5621).
Oferta financiară scrisă va exprima valoarea totală a serviciilor prestate precum şi defalcarea pe componentele acesteia, se va exprima în lei şi nu va conţine TVA şi se va întocmi conform formularului de ofertă din documentaţia de atribuire. Preţul contractului rămâne neschimbat pe toata durata de derulare.
Ofertanţii au obligaţia să posteze în catalogul electronic din SEAP valoarea ofertei financiare precizată în propunerea oferta scrisă. Atribuirea se va face “online” din catalogul SEAP dintre ofertele care corespund cerinţelor tehnice.
OFERTELE CARE NU ÎNDEPLINESC CERINŢELE MENŢIONATE VOR FI RESPINSE.
Clarificări: Se pot solicita la adresa achizitii@usamvcluj.ro  până cel târziu la data de 08.11.2017 ora 10
Ofertanţi:
Ofertant câştigător:
Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA:
Fişiere ataşate:
CAIET DE SARCINI
CONTRACT DE SERVICII
Formular oferta Organizare evenimente

Denumire: Servicii de formare pentru proiectul “Dezvoltarea pieţelor locale exclusiv prin lanţuri scurte pentru produse HNV agricol”, SM. 16.4
Clarificare: Ofertele privind achizitiile de servicii pot fi transmise si prin email la adresa achizitii@usamvcluj.ro . Acestea vor respecta termenul limita de primire stabilit, vor fi printate la primire si inregistrate la Registratura USAMV Cluj Napoca
Cod CPV: 80000000-4 Servicii de învăţământ şi formare profesională (Rev. 2)
Data postare: 06.11.2017
Valoare estimată lei fără TVA: 56.100
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data şi ora limită de depunere: 10.11.2017 ora 10
Termen de prestare: estimat 15 luni de la data atribuirii
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program în zilele lucrătoare: 8-10 şi 12-14 şi în SEAP
Modul de prezentare a ofertei: Oferta tehnică, oferta financiară şi modelul de contract asumat se vor depune la Registratura USAMV în plic sigilat. Plicul va fi inscripţionat cu denumirea achiziţiei şi denumirea ofertantului.
Oferta  tehnică va cuprinde descrierea modului de efectuare a serviciilor ce urmează a fi achiziţionate în concordanţă cu specificaţiile cuprinse în caietul de sarcini. Ofertantul desemnat câştigător va pune la dispoziţie o copie a Certificatului ONRC din care să reiasă corespondenţă activităţilor înscrise cu obiectul contractului (Cod CAEN 8559).
Oferta financiară scrisă va exprima valoarea totală a serviciilor prestate precum şi defalcarea pe componentele acesteia, se va exprima în lei şi nu va conţine TVA şi se va întocmi conform formularului de oferta din documentaţia de atribuire. Preţul contractului rămâne neschimbat pe toata durata de derulare.
Ofertanţii au obligaţia să posteze în catalogul electronic din SEAP valoarea ofertei financiare precizată în propunerea oferta scrisă. Atribuirea se va face “online” din catalogul SEAP dintre ofertele care corespund cerinţelor tehnice.
OFERTELE CARE NU ÎNDEPLINESC CERINŢELE MENŢIONATE VOR FI RESPINSE.
Clarificări: Se pot solicita la adresa achizitii@usamvcluj.ro  până cel târziu la data de 08.11.2017 ora 10
Ofertanţi:
Ofertant câştigător:
Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA:
Fişiere ataşate:
CAIET DE SARCINI
CONTRACT DE SERVICII
Formular oferta

Denumire: Servicii de Elaborare strategie de marketing pentru proiectul “Dezvoltarea pieţelor locale exclusiv prin lanţuri scurte pentru produse HNV pomicol”, SM. 16.4A
Clarificare: Ofertele privind achizitiile de servicii pot fi transmise si prin email la adresa achizitii@usamvcluj.ro . Acestea vor respecta termenul limita de primire stabilit, vor fi printate la primire si inregistrate la Registratura USAMV Cluj Napoca
Cod CPV: 79311100-8 – Servicii de elaborare de studii (Rev. 2)
Data postare: 06.11.2017
Valoare estimata lei fără TVA: 21.000
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data şi ora limită de depunere: 10.11.2017 ora 10
Termen de prestare: cel mult 40 zile calendaristice de la data atribuirii
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program în zilele lucrătoare: 8-10 şi 12-14 şi în SEAP
Modul de prezentare a ofertei: Oferta tehnică, oferta financiară şi modelul de contract asumat se vor depune la Registratura USAMV în plic sigilat. Plicul va fi inscripţionat cu denumirea achiziţiei şi denumirea ofertantului.
Oferta  tehnică va cuprinde descrierea modului de efectuare a serviciilor ce urmează a fi achiziţionate în concordanţă cu specificaţiile cuprinse în caietul de sarcini şi va conţine documentele de capabilitate solicitate la pct.5 din caietul de sarcini.
Oferta financiară scrisă va exprima valoarea totală a serviciilor prestate, se va exprima în lei şi nu va conţine TVA şi se va întocmi conform formularului de oferta din documentaţia de atribuire. Preţul contractului rămâne neschimbat pe toata durata de derulare.
Ofertanţii au obligaţia să posteze în catalogul electronic din SEAP valoarea ofertei financiare precizată în propunerea oferta scrisă. Atribuirea se va face “online” din catalogul SEAP dintre ofertele care corespund cerinţelor tehnice.
OFERTELE CARE NU ÎNDEPLINESC CERINŢELE MENŢIONATE VOR FI RESPINSE.
Clarificări: Se pot solicita la adresa achizitii@usamvcluj.ro  până cel târziu la data de 08.11.2017 ora 10
Ofertanţi:
Ofertant câştigător:
Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA:
Fişiere ataşate:
CAIET DE SARCINI
CONTRACT DE SERVICII
Formular oferta Strategie de marketing

Denumire: Servicii de formare pentru proiectul “Dezvoltarea pieţelor locale exclusiv prin lanţuri scurte pentru produse HNV pomicol”, SM. 16.4A
Clarificare: Ofertele privind achizitiile de servicii pot fi transmise si prin email la adresa achizitii@usamvcluj.ro . Acestea vor respecta termenul limita de primire stabilit, vor fi printate la primire si inregistrate la Registratura USAMV Cluj Napoca
Cod CPV: 80000000-4 Servicii de învăţământ şi formare profesională (Rev. 2)
Data postare: 06.11.2017
Valoare estimată lei fără TVA: 42.180
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data şi ora limită de depunere: 10.11.2017 ora 10
Termen de prestare: cel mult 15 luni de la data atribuirii
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program în zilele lucrătoare: 8-10 şi 12-14 şi în SEAP
Modul de prezentare a ofertei: Oferta tehnică, oferta financiară şi modelul de contract asumat se vor depune la Registratura USAMV în plic sigilat. Plicul va fi inscripţionat  cu denumirea achiziţiei şi denumirea ofertantului.
Oferta  tehnică va cuprinde descrierea modului de efectuare a serviciilor ce urmează a fi achiziţionate în concordanţă cu specificaţiile cuprinse în caietul de sarcini. Ofertantul desemnat câştigător va pune la dispoziţie o copie a Certificatului ONRC din care să reiasă corespondenţa activităţilor înscrise cu obiectul contractului (Cod CAEN 8559).
Oferta financiară scrisă va exprima valoarea totală a serviciilor prestate precum şi defalcarea pe componentele acesteia, se va exprima în lei şi nu va conţine TVA şi se va întocmi conform formularului de ofertă din documentaţia de atribuire. Preţul contractului rămâne neschimbat pe toata durata de derulare.
Ofertanţii au obligaţia să posteze în catalogul electronic din SEAP valoarea ofertei financiare precizată în propunerea oferta scrisă. Atribuirea se va face “online” din catalogul SEAP dintre ofertele care corespund cerinţelor tehnice.
OFERTELE CARE NU ÎNDEPLINESC CERINŢELE MENŢIONATE VOR FI RESPINSE.
Clarificări: Se pot solicita la adresa achizitii@usamvcluj.ro  până cel târziu la data de 08.11.2017 ora 10
Ofertanţi:
Ofertant câştigător:
Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA:
Fişiere ataşate:
CAIET DE SARCINI
CONTRACT DE SERVICII
Formular oferta

Denumire: Servicii de organizare evenimente pentru proiectul “Dezvoltarea pieţelor locale exclusiv prin lanţuri scurte pentru produse HNV Agricol, Sm. 16.4
Clarificare: Ofertele privind achizitiile de servicii pot fi transmise si prin email la adresa achizitii@usamvcluj.ro . Acestea vor respecta termenul limita de primire stabilit, vor fi printate la primire si inregistrate la Registratura USAMV Cluj Napoca
Cod CPV: 79952000-2 Servicii pentru evenimente (Rev. 2)
Data postare: 06.11.2017
Valoare estimată lei fără TVA: 104.400
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data şi ora limită de depunere: 10.11.2017 ora 10
Termen de prestare: estimat 15 luni de la data atribuirii
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program în zilele lucrătoare: 8-10 şi 12-14 şi în SEAP
Modul de prezentare a ofertei: Oferta tehnică, oferta financiară şi modelul de contract asumat se vor depune la Registratura USAMV în plic sigilat. Plicul va fi inscripţionat cu denumirea achiziţiei şi denumirea ofertantului.
Oferta tehnică va cuprinde descrierea modului de efectuare a serviciilor ce urmează a fi achiziţionate în concordanţă cu specificaţiile cuprinse în caietul de sarcini. Ofertantul desemnat câştigător va pune la dispoziţie o copie a Certificatului ONRC din care sa reiasă corespondenţa activităţilor înscrise cu obiectul contractului  (Cod CAEN 8230 şi 5621).
Oferta financiară scrisă va exprima valoarea totală a serviciilor prestate precum şi defalcarea pe componentele acesteia, se va exprima în lei şi nu va conţine TVA şi se va întocmi conform formularului de ofertă din documentaţia de atribuire. Preţul contractului rămâne neschimbat pe toata durata de derulare.
Ofertanţii au obligaţia să posteze în catalogul electronic din SEAP valoarea ofertei financiare precizată în propunerea oferta scrisă. Atribuirea se va face “online” din catalogul SEAP dintre ofertele care corespund cerinţelor tehnice.
OFERTELE CARE NU ÎNDEPLINESC CERINŢELE MENTIONATE VOR FI RESPINSE.
Clarificări: Se pot solicita la adresa achizitii@usamvcluj.ro  până cel târziu la data de 08.11.2017 ora 10
Ofertanţi:
Ofertant câştigător:
Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA:
Fişiere ataşate:
CAIET DE SARCINI
CONTRACT DE SERVICII
Formular oferta Organizare evenimente

Denumire: Execuţie lucrări Curăţare şi tratare pietri de soclu pentru faţada clădirilor
Cod CPV: 45432210-9 ( Lucrări de îmbrăcare a pereţilor)
Data postare: 04.10.2017
Valoare estimata lei fără TVA: 56.500
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data şi ora limită de depunere: 11.10.2017 ora 13
Termen de execuţie: 30 zile de la data ordinului de începere
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV, program în zilele lucrătoare: 8-10 şi 12-14 şi în SEAP
Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune în plic sigilat, cu denumirea achiziţiei şi va conţine :
1.Propunerea tehnica
Ofertanţii participanţi la procedura vor elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele caietului de sarcini. Oferta tehnică va conţine cel puţin următoarele:
Participanţii la procedura au obligaţia de a respecta normele de sănătate şi securitate în munca. În acest sens vor depune o declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea condiţiilor de munca şi protecţia muncii. Ofertanţii pot obţine informaţii cu privire la condiţiile de muncă şi protecţia muncii de la Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi/sau Familiei, Ministerul Sănătăţii Publice şi/sau Inspecţia Muncii şi/sau alte instituţii abilitate conform prevederilor legale.
Plata contractului se va efectua, în termen de 60 zile de la semnarea şi acceptarea situaţiei de lucrări
pentru lucrările executate. Perioada de garanţie a lucrărilor executate va fi de 24 luni şi va începe să curgă de la data semnării fără obiecţiuni a procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
Propunerile tehnice care nu satisfac cerinţele prevăzute vor fi declarate neconforme.
2. Propunerea financiară
– Va fi întocmită în formă scrisă în conformitate cu modelul de formular anexat şi va cuprinde valoarea totala a lucrărilor.
– Va fi exprimată în lei fără TVA şi va rămâne nemodificata pe toata perioada de derulare a contractului
3. Informaţii generale cu sediul şi adresa firmei, nr. înregistrare Registrul Comerţului, cod fiscal, telefon/fax, e-mail, nume, prenume şi funcţia reprezentanţilor legali, cont de Trezorerie pentru plata lucrării. Se va completa conform modelului de formular anexat.
4. Modelul de contract asumat semnat şi stampilat.
Ofertanţii au obligaţia să posteze în catalogul electronic din SEAP valoarea ofertei financiare precizată în propunerea oferta scrisa. Atribuirea se va face “on-line” din catalogul SEAP dintre ofertele care corespund cerinţelor tehnice.
OFERTELE CARE NU INDEPLINESC CERINŢELE MENŢIONATE VOR FI RESPINSE.
Clarificări: Se pot solicita în scris la adresa tehnic@usamvcluj.ro până cel târziu la data de 09.10.2017 ora 12. Răspunsurile se vor posta în cadrul anunţului.
Ofertanţi:
Ofertant câştigător:
Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA:
Fişiere ataşate:
Caiet de sarcini tratare piatra soclu ventilat si scari acces secundar
Caiet de sarcini tratare piatra soclu ventilat si scari
Formular contract executie de lucrari
Formular informatii generale
Formular oferta

Denumire: Mobilier laborator Microscopie MV
Cod CPV: 39180000-7 ( mobilier de laborator)
Data postare: 29.09.2017
Valoare estimata lei fara TVA: 31.285
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut
Data si ora limita de depunere: 06.10.2017
Termen de livrare: maxim 30 zile calendaristice de la data atribuirii
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program in zilele lucratoare: 8-10 si 12-14 si in SEAP
Modul de prezentare a ofertei: Oferta tehnica , oferta financiara , formularul cu informatii generale si modelul de contract asumat se vor depune la Registratura USAMV in plic sigilat. Plicul va fi inscriptionat  cu denumirea achizitiei si denumirea ofertantului.
Oferta  tehnica va cuprinde descrierea produselor achizitionate in concordanta cu specificatiile cuprinse in caietul de sarcini.
Oferta financiara scrisa va exprima valoarea totala a produselor, se va exprima in lei si nu va contine TVA. Pretul contractului ramane neschimbat pe toata durata de derulare.
Ofertantii au obligatia sa posteze in catalogul electronic din SEAP valoarea ofertei financiare precizata in propunerea oferta scrisa . Atribuirea se va face “online” din catalogul SEAP dintre ofertele care corespund cerintelor tehnice.
OFERTELE CARE NU INDEPLINESC CERINTELE MENTIONATE VOR FI RESPINSE.
Clarificari: Se pot solicita la tel.0264 596 384 interior 239 sau achizitii@usamvcluj.ro pana cel tarziu la data de 04.10.2017
Ofertanti:
Ofertant castigator:
Pret oferta castigatoare lei fara TVA:
Fisiere atasate:
Formular informatii generale
Formular oferta
Specificatii tehnice mobilier

Denumire: Execuţie lucrări “REFACERE INVELITOARE SCH”
Cod CPV: 45261210-9 ( Lucrări la învelitoarea acoperişului)
Data postare: 28.09.2017
Valoare estimata lei fără TVA: 238.500
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data şi ora limită de depunere: 06.10.2017 ora 13
Termen de execuţie: 45 zile de la data atribuirii contractului dar nu mai târziu de (24.11.2017)
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program în zilele lucrătoare: 8-10 şi 12-14 şi în SEAP
Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune în plic sigilat, cu denumirea achiziţiei şi va conţine :
1.Propunerea tehnica
Ofertanţii participanţi la procedura vor elabora propunerea tehnica astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele caietului de sarcini. Oferta tehnica va conţine cel puţin următoarele:
– Memoriul tehnic privind respectarea specificaţiilor tehnice solicitate,
– Proceduri tehnice de execuţie a lucrărilor
– Lista cu cantităţile de lucrări pe tipuri de lucrări, aşa cum sunt prevăzute în caietul de sarcini ataşat.
Participanţii la procedura au obligaţia de a respecta normele de sănătate şi securitate în munca. În acest sens vor depune o declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea condiţiilor de munca şi protecţia muncii. Ofertanţii pot obţine informaţii cu privire la condiţiile de munca şi protecţia muncii de la Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi/sau Familiei, Ministerul Sănătăţii Publice şi/sau Inspecţia Muncii şi/sau alte instituţii abilitate conform prevederilor legale.
Plata contractului se va efectua, în termen de 30 zile de la semnarea şi acceptarea situaţiei de lucrări
pentru lucrările executate. Perioada de garanţie a lucrărilor executate va fi de 48 luni şi va începe să curgă de la data semnării fără obiecţiuni a procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
Propunerile tehnice care nu satisfac cerinţele prevăzute vor fi declarate neconforme.
2. Propunerea financiara
– Va fi întocmită în forma scrisa în conformitate cu modelul de formular anexat şi va cuprinde valoarea totala din lista de cantităţi care va fi ataşată.
– Va fi exprimata în lei fără TVA şi va rămâne nemodificata pe toata perioada de derulare a contractului
3. Informaţii generale cu sediul si adresa firmei, nr. înregistrare Registrul Comerţului, cod fiscal, telefon/fax, e-mail, nume, prenume şi funcţia reprezentanţilor legali, cont de Trezorerie pentru plata lucrării. Se va completa conform modelului de formular nr.5 anexat .
4. Modelul de contract asumat semnat si stampilat.
OFERTELE CARE NU INDEPLINESC CERINTELE MENTIONATE VOR FI RESPINSE.
Clarificări: Se pot solicita in scris la adresa achizitii@usamvcluj.ro pana cel târziu la data de 04.10.2017 ora 12. Răspunsurile se vor posta in cadrul anunţului.
Ofertanţi:
Ofertant câştigător:
Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA:
Fişiere ataşate:
caiet sarcini statiunea de cercetare horticola – refacere invelitori
Formular contract executie de lucrari
Formular informatii generale
Formular oferta
lista cantitati reparatii invelitoare

Denumire: Mobilier laborator Biochimie MV
Cod CPV: 39180000-7 ( mobilier de laborator)
Data postare: 15.09.2017
Valoare estimata lei fără TVA: 27.000
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data şi ora limită de depunere: 22.09.2017
Termen de livrare: maxim 14 zile calendaristice de la data atribuirii
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program în zilele lucrătoare: 8-10 şi 12-14 şi în SEAP
Modul de prezentare a ofertei: Oferta tehnică, oferta financiară, formularul cu informaţii generale se vor depune la Registratura USAMV în plic sigilat. Plicul va fi inscripţionat  cu denumirea achiziţiei şi denumirea ofertantului.
Oferta  tehnică va cuprinde descrierea produselor achiziţionate în concordanta cu specificaţiile cuprinse în caietul de sarcini.
Oferta financiară scrisă va exprima valoarea totala a produselor, se va exprima în lei şi nu va conţine TVA.  Preţul contractului rămâne neschimbat pe toata durata de derulare.
Ofertanţii au obligaţia sa posteze in catalogul electronic din SEAP valoarea ofertei financiare precizata în propunerea oferta scrisa. Atribuirea se va face “online” din catalogul SEAP dintre ofertele care corespund cerinţelor tehnice.
OFERTELE CARE NU INDEPLINESC CERINTELE MENTIONATE VOR FI RESPINSE.
Clarificări: Se pot solicita la tel.0264 596 384 interior 239 sau achizitii@usamvcluj.ro până cel târziu la data de 20.09.2017
Ofertanţi:
Ofertant câştigător:
Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA:
Fişiere ataşate:
Formular informatii generale
Formular oferta
Specificatii tehnice mobilier

Denumire: Mobilier laborator FSTA
Cod CPV: 39180000-7 ( mobilier de laborator)
Data postare: 14.09.2017
Valoare estimată lei fără TVA: 16.130
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data şi ora limită de depunere: 21.09.2017
Termen de livrare: maxim 14 zile calendaristice de la data atribuirii
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV, program în zilele lucrătoare: 8-10 si 12-14 şi în SEAP
Modul de prezentare a ofertei: Ofertă tehnică, ofertă financiară, formularul cu informaţii generale şi modelul de contract asumat se vor depune la Registratura USAMV în plic sigilat. Plicul va fi inscripţionat  cu denumirea achiziţiei şi denumirea ofertantului.
Oferta  tehnică va cuprinde descrierea produselor achiziţionate în concordanta cu specificaţiile cuprinse în caietul de sarcini.
Oferta financiară scrisă va exprima valoarea totală a produselor, se va exprima în lei şi nu va conţine TVA. Preţul contractului rămâne neschimbat pe toata durata de derulare.
Ofertanţii au obligaţia să posteze în catalogul electronic din SEAP valoarea ofertei financiare precizata în propunerea oferta scrisa. Atribuirea se va face “online” din catalogul SEAP dintre ofertele care corespund cerinţelor tehnice.
OFERTELE CARE NU INDEPLINESC CERINTELE MENTIONATE VOR FI RESPINSE.
Clarificări: Se pot solicita la tel.0264 596 384 interior 239 sau achizitii@usamvcluj.ro până cel târziu la data de 19.09.2017
Ofertanţi:
Ofertant câştigător:
Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA:
Fişiere ataşate:
Formular informatii generale
Formular oferta
Specificatii tehnice Mobilier FSTA
Clarificari

Denumire: Servicii de evaluare a conformării pentru tranziţia la cerinţele standardului de calitate ISO 9001/2015 şi servicii de formare auditor în domeniul calităţii conform ISO 9001/2015 şi 19011/2011
Cod CPV: 79132000-8- Servicii de certificare
Data postare: 13.07.2017
Valoare estimata lei fără TVA: 33.600
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data şi ora limită de depunere: 24.07.2017 ora 10
Termen de prestare: cel mult 4 luni de la data atribuirii
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program în zilele lucrătoare: 8-10 si 12-14 şi în SEAP
Modul de prezentare a ofertei: Oferta tehnică, oferta financiară, Instrumentul de garantare şi Modelul de contract asumat se vor depune la Registratura USAMV în plic sigilat. Plicul va fi inscripţionat cu denumirea achiziţiei şi denumirea ofertantului.

Oferta tehnică va cuprinde descrierea modului de efectuare a serviciilor ce urmează a fi achiziţionate în concordanţă cu specificaţiile cuprinse în caietul de sarcini şi va conţine documentele de calificare solicitate la pct. IV din caietul de sarcini.

Oferta financiară scrisă va exprima valoarea totală a serviciilor prestate, se va exprima în lei şi nu va conţine TVA. Preţul contractului rămâne neschimbat pe toată durata de derulare.

Ofertanţii au obligaţia să posteze în catalogul electronic din SEAP valoarea ofertei financiare precizată în propunerea oferta scrisă până cel târziu la data de 25.07.2017 ora 10. Atribuirea se va face “on-line” din catalogul SEAP dintre ofertele care corespund cerinţelor tehnice.

OFERTELE CARE NU INDEPLINESC CERINŢELE MENTIONATE VOR FI RESPINSE.

Clarificări: Se pot solicita la tel.0264 596 384 interior 239 sau achizitii@usamvcluj.ro până cel târziu la data de 21.06.2017 ora 10
Ofertanţi:
Ofertant câştigător:
Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA:
Fişiere ataşate:
Caiet certificare iso PROIECT FDI
contract

Formular oferta
Instrument garantare
Clarificări

Denumire: Intocmirea documentației tehnico-economice pentru înlocuirea instalației electrice (iluminat, forță, protecție contra electrocutării, protecție contra trăsnetului, legare la pământ) la Pav. I FSTA
Cod CPV: 71321000-4 – Servicii de proiectare tehnică a instalaţiilor mecanice şi electrice pentru construcţii
Data postare: 23.06.2017
Valoare estimata lei fara TVA: 20.000
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut
Data si ora limita de depunere: 29.06.2017 ora 10
Termen de prestare: 12 luni de la data atribuirii
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program in zilele lucratoare: 8-10 si 12-14 si in SEAP
Modul de prezentare a ofertei: Oferta tehnica , oferta financiara , formularul cu informatii generale si modelul de contract asumat se vor depune la Registratura USAMV in plic sigilat. Plicul va fi inscriptionat  cu denumirea achizitiei si denumirea ofertantului.

Oferta  tehnica va cuprinde descrierea modului de efectuare a serviciilor ce urmeaza a fi achizitionate in concordanta cu specificatiile cuprinse in caietul de sarcini si va contine ca si anexe autorizatii ANRE pentru proiectare in domeniul instalatiilor electrice de joasa tensiune. Ofertantul desemnat castigator va depune Certificatul constatator emis de ONRC din care sa reiasa ca poate indeplini activitatea profesionala in domeniu.

Oferta financiara scrisa va exprima valoarea totala serviciilor prestate, se va exprima in lei si nu va contine TVA. Pretul contractului ramane neschimbat pe toata durata de derulare.

Ofertantii au obligatia sa posteze in catalogul electronic din SEAP valoarea ofertei financiare precizata in propunerea oferta scrisa . Atribuirea se va face “online” din catalogul SEAP dintre ofertele care corespund cerintelor tehnice.

OFERTELE CARE NU INDEPLINESC CERINTELE MENTIONATE VOR FI RESPINSE.

Clarificari: Se pot solicita la tel.0264 596 384 interior 239 sau achizitii@usamvcluj.ro pana cel tarziu la data de 28.06.2017
Ofertanti:
Ofertant castigator:
Pret oferta castigatoare lei fara TVA:
Fisiere atasate: Caiet de sarcini proiectare inst. electrice Pav. I FSTA Formular contract Formular informatii gen Formular oferta Planuri Pav. I FSTA

Denumire: Servicii IT administrare infrastructura reţea şi sisteme hardware/software
Cod CPV: 72315000-6 – Servicii de gestionare şi de asistenţă privind reţelele de informaţii
Data postare: 22.06.2017
Valoare estimata lei fără TVA: 84.000
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data şi ora limită de depunere: 28.06.2017 ora 10
Termen de prestare: 12 luni de la data atribuirii
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program în zilele lucrătoare: 8-10 şi 12-14 şi în SEAP
Modul de prezentare a ofertei: Oferta tehnica , oferta financiara , formularul cu informaţii generale şi modelul de contract asumat se vor depune la Registratura USAMV în plic sigilat. Plicul va fi inscripţionat  cu denumirea achiziţiei şi denumirea ofertantului.
Oferta  tehnică va cuprinde descrierea modului de efectuare a serviciilor ce urmează a fi achiziţionate în concordanţă cu specificaţiile cuprinse în caietul de sarcini şi va conţine ca şi anexe Certificare CISCO şi CV-uri pentru persoanele desemnate cu îndeplinirea contractului, din care sa reiasă experienţa necesară. CV-urile vor fi însoţite de documente justificative (diplome, calificări, etc.). Ofertantul desemnat câştigător va depune Certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă că poate îndeplini activitatea profesională în domeniu.
Oferta financiară scrisă va exprima valoarea totală a serviciilor prestate pe o perioada de 12 luni, se va exprima în lei şi nu va conţine TVA. Preţul contractului rămâne neschimbat pe toata durata de derulare.
Ofertanţii au obligaţia să posteze în catalogul electronic din SEAP valoarea ofertei financiare precizată în propunerea ofertă scrisă. Atribuirea se va face “on-line” din catalogul SEAP dintre ofertele care corespund cerinţelor tehnice.
OFERTELE CARE NU ÎNDEPLINESC CERINŢELE MENŢIONATE VOR FI RESPINSE.
Clarificări: Se pot solicita la tel.0264 596 384 interior 239 sau achizitii@usamvcluj.ro până cel târziu la data de 27.06.2017
Ofertanţi:
Ofertant câştigător:
Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA:
Fişiere ataşate: caiet de sarcini Formular contract mentenanta Formular oferta Formular informatii generale

Denumire: Servicii de supraveghere în regim permanent cu doi fochişti autorizaţi clasa C
Cod CPV:  71356200-0 (Servicii de asistenţă tehnică)
Data postare: 20.02.2017
Valoare estimată a contractului , lei fără TVA: în intervalul 10.000 – 12.000
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data şi ora limită de depunere a ofertelor: 27.02.2017 ora 13
Durata contractului: 01.03.2017 – 30.04.2017 (2 luni)
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program în zilele lucrătoare: 8-10 şi 12-14
Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune în plic sigilat, cu denumirea achiziţiei şi va conţine :

1.Propunerea financiară scrisă va exprima valoarea totală a serviciilor prestate de către doi fochişti pe o perioadă de 2 luni, se va exprima în lei, nu va conţine TVA şi se va completa conform modelului ataşat documentaţiei. Preţul contractului rămâne neschimbat pe toata durata de derulare.

2.Autorizatie ISCIR fochist clasa C– copie conform cu originalul

3. Modelul de contract asumat semnat şi stampilat

OFERTELE CARE NU INDEPLINESC CERINTELE MENTIONATE VOR FI RESPINSE.

Clarificări: Se pot solicita la tel.0264 596 384 interior 239 sau achizitii@usamvcluj.ro până cel târziu la data de 26.02.2017 ora 12
Ofertanţi:
Ofertant câştigător:
Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA:
Fişiere ataşate: Formular oferta grafic lucru fochisti model contract

Denumire: Execuţie lucrări Amenajare cabinet medical şi cabinet stomatologic pentru studenţi
Cod CPV: 45453000-7 ( Lucrări de reparaţii generale şi de renovare)
Data postare: 10.02.2017
Valoare estimata lei fără TVA: 80.600
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data şi ora limita de depunere: 16.02.2017 ora 13
Termen de execuţie: 30 zile de la data atribuirii contractului
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program în zilele lucrătoare: 8-10 şi 12-14 şi în SEAP
Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune în plic sigilat, cu denumirea achiziţiei şi va conţine :

1.Propunerea tehnică

Ofertanţii participanţi la procedura vor elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele caietului de sarcini. Oferta tehnică va conţine cel puţin următoarele:

– Memoriul tehnic privind respectarea specificaţiilor tehnice solicitate,

– Proceduri tehnice de execuţie a lucrărilor

– Lista cu cantităţile de lucrări pe tipuri de lucrări, aşa cum sunt prevăzute în caietul de sarcini ataşat.

Participanţii la procedura au obligaţia de a respecta normele de sănătate si securitate în munca. În acest sens vor depune o declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea condiţiilor de muncă şi protecţia muncii. Ofertanţii pot obţine informaţii cu privire la condiţiile de munca şi protecţia muncii de la Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi/sau Familiei, Ministerul Sănătăţii Publice şi/sau Inspecţia Muncii şi/sau alte instituţii abilitate conform prevederilor legale.

Plata contractului se va efectua, în termen de 60 zile de la semnarea şi acceptarea situaţiei de lucrări pentru lucrările executate. Perioada de garanţie a lucrărilor executate va fi de 12 luni şi va începe să curgă de la data semnării fără obiecţiuni a procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Propunerile tehnice care nu satisfac cerinţele prevăzute vor fi declarate neconforme.

2. Propunerea financiară

– Va fi întocmită în forma scrisă în conformitate cu modelul de formular anexat și va cuprinde valoarea totală din listele de cantităţi – formularul F3  care va fi ataşat.

– Va fi exprimata in lei fără TVA şi va rămâne nemodificata pe toata perioada de derulare a contractului

3. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului din care sa reiasă:

– Denumirea operatorului economic şi toate datele de identificare; codul unic de înregistrare; sediul social; structura acţionariatului; reprezentantul / reprezentanţii legal; domenii de activitate.

– Obiectul prezentului contract trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator (lucrări de construcţii). Datele înscrise în Certif. constatator să fie reale/actuale. Acesta se depune în copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul

4. Informaţii generale cu sediul şi adresa firmei, nr. înregistrare Registrul Comerţului, cod fiscal, telefon/fax, e-mail, nume, prenume şi funcţia reprezentanţilor legali, cont de Trezorerie pentru plata lucrării. Se va completa conform modelului de formular nr.5 anexat .

5. Modelul de contract asumat semnat şi stampilat.

OFERTELE CARE NU INDEPLINESC CERINTELE MENTIONATE VOR FI RESPINSE.

Clarificări: Se pot solicita în scris la adresa achizitii@usamvcluj.ro până cel târziu la data de 15.02.2017 ora 12. Răspunsurile se vor posta în cadrul anunţului.
Ofertanţi: SC Mexhouse Construct SRL Campia Turzii, SC Lu&Si Company SRL Satu Mare, SC Ceziana Star SRL Baia de Aries- Alba , SC Lunicons Impex SRL Cluj Napoca, SC Distinct Proiect SRL-D Cluj Napoca, SC Irini Tehnicon SRL Cluj Napoca, SC Robacon Impex SRL Gherla, SC Energo Line SRL Cluj Napoca, SC Prompt VSP SRL Cluj Napoca, SC Promotor Constructor 2006 SRL Lupsa- Alba
Ofertant câştigător: SC Mexhouse Construct SRL Campia Turzii
Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA: 52.167,00
Fişiere ataşate: Formular contract executie de lucrari
Formular informatii generale
Formular oferta
lista cantitati

Denumire: Servicii de supraveghere în regim permanent cu fochişti autorizaţi clasa C
Cod CPV:  71631100-1  ( Servicii de inspecţie a utilajelor)
Data postare: 19.01.2017
Valoare estimata a contractului, lei fără TVA: 12.500
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data şi ora limita de depunere a ofertelor: 26.01.2017 ora 13
Durata contractului: 01.02.2017 – 30.04.2017 (3 luni)
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program în zilele lucrătoare: 8-10 şi 12-14
Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune în plic sigilat, cu denumirea achiziţiei şi va conţine :

1. Propunerea tehnică va cuprinde descrierea modului de efectuare a serviciilor ce urmează a fi achiziţionate în concordanţă cu specificaţiile cuprinse în caietul de sarcini anexat prezentei invitaţii;

2. Propunerea financiară scrisă va exprima valoarea totală a serviciilor prestate, se va exprima în lei, nu va conţine TVA şi se va complete conform modelului ataşat documentaţiei. Preţul contractului rămâne neschimbat pe toata durata de derulare.

3. Modelul de contract asumat semnat şi stampilat

OFERTELE CARE NU INDEPLINESC CERINȚELE MENTIONATE VOR FI RESPINSE.

Clarificări: Se pot solicita la tel.0264 596 384 interior 239 sau achizitii@usamvcluj.ro pănâ cel târziu la data de 15.01.2017 ora 12
Ofertanţi: –
Ofertant câştigător: –
Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA: –
Fişiere ataşate: Caiet sarcini Formular oferta model contract

Denumire: Servicii RSVTI la instalaţiile de termoventilaţii
Cod CPV: 71631100-1( Servicii de inspecţie a utilajelor)
Data postare: 11.01.2017
Valoare estimata a contractului , lei fără TVA: 36.410
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data şi ora limita de depunere a ofertelor: 18.01.2017 ora 13
Durata contractului: 01.02.2017 – 31.12.2017 (11 luni)
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program în zilele lucrătoare: 8-10 şi 12-14
Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune în plic sigilat, cu denumirea achiziţiei şi va conţine :

1. Propunerea tehnică va cuprinde descrierea modului de efectuare a serviciilor ce urmează a fi achiziţionate in concordanta cu specificaţiile cuprinse în caietul de sarcini anexat prezentei invitaţii;

2. Propunerea financiară scrisă va exprima valoarea totală a serviciilor prestate, se va exprima în lei, nu va conţine TVA şi se va complete conform modelului ataşat documentaţiei. Preţul contractului rămâne neschimbat pe toata durata de derulare.

3. Modelul de contract asumat semnat şi stampilat

OFERTELE CARE NU INDEPLINESC CERINTELE MENTIONATE VOR FI RESPINSE.

Clarificari: Se pot solicita la tel.0264 596 384 interior 239 sau achizitii@usamvcluj.ro până cel târziu la data de 17.01.2017 ora 12
Ofertanţi: SC Sagrada SRL Cluj, Regia Autonoma de Termoficare SA, SC Abcony Serv SRL Cluj
Ofertant câştigător: Regia Autonoma de Termoficare SA
Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA: 25.790
Fişiere ataşate: Caiet de sarcini Formular oferta model contract

Denumire: Servicii de mentenanţă la sistem antiincendiu
Cod CPV: 50413200-5(Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de stingere a incendiilor)
Data postare: 11.01.2017
Valoare estimata a contractului , lei fără TVA: 12.650
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data şi ora limita de depunere a ofertelor: 18.01.2017 ora 13
Durata contractului: 01.02.2017 – 31.12.2017 (11 luni)
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program în zilele lucrătoare: 8-10 şi 12-14
Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune în plic sigilat, cu denumirea achiziţiei şi va conţine :

1. Propunerea tehnică va cuprinde descrierea modului de efectuare a serviciilor ce urmează a fi achiziţionate în concordanta cu specificaţiile cuprinse în caietul de sarcini anexat prezentei invitaţii;

2. Propunerea financiară scrisă va exprima valoarea totală a serviciilor prestate, se va exprima în lei, nu va conţine TVA şi se va complete conform modelului ataşat documentaţiei. Preţul contractului rămâne neschimbat pe toata durata de derulare.

3. Modelul de contract asumat semnat şi stampilat

OFERTELE CARE NU INDEPLINESC CERINTELE MENTIONATE VOR FI RESPINSE.

Clarificări: Se pot solicita la tel.0264 596 384 interior 239 sau achizitii@usamvcluj.ro până cel târziu la data de 17.01.2017 ora 12
Ofertanţi: SC River Trade & Services SRL Cluj Napoca, SC Avitech Co SRL Voluntari Ilfov
Ofertant câştigător: SC Avitech Co SRL Voluntari Ilfov
Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA: 7.480
Fişiere ataşate: Caiet de sarcini Anexa caiet sarcini-hidranti interiori Anexa caiet sarcini-instal.semnaliz.si avertiz. Anexa caiet sarcini-instal.stigere  Formular oferta model contract

Denumire: Servicii de mentenanţă la instalaţiile de termoventilaţii şi climatizare
Cod CPV: 50720000-8 (Servicii de reparare şi de întreţinere a încălzirii centrale)
Data postare: 11.01.2017
Valoare estimata a contractului , lei fără TVA: 73.683,50
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data şi ora limita de depunere a ofertelor: 18.01.2017 ora 13
Durata contractului: 01.02.2017 – 31.12.2017 (11 luni)
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program în zilele lucrătoare: 8-10 şi 12-14
Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune în plic sigilat, cu denumirea achiziţiei şi va conţine :

1. Propunerea tehnică va cuprinde descrierea modului de efectuare a serviciilor ce urmează a fi achiziţionate in concordanta cu specificaţiile cuprinse în caietul de sarcini anexat prezentei invitaţii;

2. Propunerea financiară scrisă va exprima valoarea totală a serviciilor prestate, se va exprima în lei, nu va conţine TVA şi se va complete conform modelului ataşat documentaţiei. Preţul contractului rămâne neschimbat pe toata durata de derulare.

3. Modelul de contract asumat semnat şi stampilat

OFERTELE CARE NU INDEPLINESC CERINTELE MENTIONATE VOR FI RESPINSE.

Clarificări: Se pot solicita la tel.0264 596 384 interior 239 sau achizitii@usamvcluj.ro până cel târziu la data de 17.01.2017 ora 12
Ofertanţi: Regia Autonoma de Termoficare SA Cluj Napoca, SC Promotor Import Export SRL Cluj Napoca
Ofertant câştigător: Regia Autonoma de Termoficare SA Cluj Napoca
Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA: 59.940,80
Fişiere ataşate: Caiet de sarcini Formular oferta model contract

Denumire: Servicii de mentenanţă şi servicii RSVTI la instalaţiile de ridicat
Cod CPV: 50750000-7 (Servicii de întreţinere a ascensoarelor)

71631100-1  ( Servicii de inspecţie a utilajelor)

Data postare: 11.01.2017
Valoare estimata a contractului , lei fără TVA: 42.020
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data şi ora limita de depunere a ofertelor: 18.01.2017 ora 13
Durata contractului: 01.02.2017 – 31.12.2017 (11 luni)
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program în zilele lucrătoare: 8-10 şi 12-14
Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune în plic sigilat, cu denumirea achiziţiei şi va conţine :

1. Propunerea tehnică va cuprinde descrierea modului de efectuare a serviciilor ce urmează a fi achiziţionate în concordanta cu specificaţiile cuprinse în caietul de sarcini anexat prezentei invitaţii;

2. Propunerea financiară scrisă va exprima valoarea totală a serviciilor prestate, se va exprima în lei, nu va conţine TVA şi se va complete conform modelului ataşat documentaţiei. Preţul contractului rămâne neschimbat pe toata durata de derulare.

3. Modelul de contract asumat semnat şi stampilat

OFERTELE CARE NU INDEPLINESC CERINTELE MENTIONATE VOR FI RESPINSE.

Clarificări: Se pot solicita la tel.0264 596 384 interior 239 sau achizitii@usamvcluj.ro până cel târziu la data de 17.01.2017 ora 12
Ofertanţi: SC Sagrada SRL Cluj Napoca
Ofertant câştigător: SC Sagrada SRL Cluj Napoca
Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA: 39.600
Fişiere ataşate:Caiet de sarcini mentenanta Formular oferta model contract

Denumire: Servicii de mentenanţă şi control la instalaţiile de utilizare gaze naturale
Cod CPV: 50531200-8 – (Servicii de întreţinere a aparatelor cu gaz)
Data postare: 11.01.2017
Valoare estimata a contractului, lei fără TVA: 28.149
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data şi ora limita de depunere a ofertelor: 18.01.2017 ora 13
Durata contractului: 01.02.2017 – 31.12.2017 (11 luni)
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program în zilele lucrătoare: 8-10 şi 12-14
Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune în plic sigilat, cu denumirea achiziţiei şi va conţine :

1. Propunerea tehnică va cuprinde descrierea modului de efectuare a serviciilor ce urmează a fi achiziţionate în concordanta cu specificaţiile cuprinse în caietul de sarcini anexat prezentei invitaţii;

2. Propunerea financiară scrisă va exprima valoarea totală a serviciilor prestate, se va exprima în lei, nu va conţine TVA şi se va complete conform modelului ataşat documentaţiei. Preţul contractului rămâne neschimbat pe toata durata de derulare.

3. Modelul de contract asumat semnat şi stampilat

OFERTELE CARE NU INDEPLINESC CERINȚELE MENTIONATE VOR FI RESPINSE.

Clarificări: Se pot solicita la tel.0264 596 384 interior 239 sau achizitii@usamvcluj.ro până cel târziu la data de 17.01.2017 ora 12
Ofertanţi: SC Abcony Serv SRL-D Cluj Napoca
Ofertant câştigător: SC Abcony Serv SRL-D Cluj Napoca
Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA: 25.971
Fişiere ataşate:Caiet de sarcini Formular oferta model contract

2016


Denumire: Servicii de îngrijirea animalelor, din cadrul BIOBAZEI FACULTĂȚII DE  MEDICINĂ VETERINARĂ
Cod CPV: 77500000-5- Servicii zootehnice
Data postare: 06.06.2016
Valoare estimata lei cu TVA: 24.000
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data si ora limita de depunere: 16.12.2016 ora 10
Termen de prestare: 01.01.2017 – 31.12.2017
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program în zilele lucrătoare: 8-10 şi 12-14 şi în SEAP
Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune în plic sigilat, cu denumirea achiziţiei şi va conţine propunerea tehnică, propunerea financiară scrisă, precum şi informaţii generale cu sediul şi adresa firmei, nr. înregistrare Registrul Comerţului, cod fiscal, telefon/fax, e-mail, nume, prenume şi funcţia reprezentanţilor legali, cont de Trezorerie pentru plata serviciilor.

1. Modelul de contract asumat semnat şi stampilat;

2. Propunerea financiară scrisă (conform model ataşat) va exprima valoarea totală a serviciilor prestate pe o perioada de 12 luni, se va exprima în lei şi nu va conţine TVA. Preţul contractului rămâne neschimbat pe toata durata de derulare.

OFERTELE CARE NU INDEPLINESC CERINȚELE MENȚIONATE VOR FI RESPINSE.

Clarificări: Se pot solicita la tel.0264 596 384 interior 239 sau achizitii@usamvcluj.ro până cel târziu la data de 15.12.2016
Ofertanţi:
Ofertant câştigător:
Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA:
Fişiere ataşate: Contract Formular de ofertă financiară

Denumire: Servicii de asistenţă tehnică veterinară, din cadrul BIOBAZEI  FACULTĂȚII  DE  MEDICINĂ VETERINARĂ
Cod CPV: 85200000-1- Servicii veterinare
Data postare: 06.06.2016
Valoare estimata lei cu TVA: 24.000
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data si ora limita de depunere: 16.12.2016 ora 10
Termen de prestare: 01.01.2017 – 31.12.2017
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program în zilele lucrătoare: 8-10 şi 12-14 şi în SEAP
Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune în plic sigilat, cu denumirea achiziţiei şi va conţine propunerea tehnică, propunerea financiară scrisă, precum şi informaţii generale cu sediul şi adresa firmei, nr. înregistrare Registrul Comerţului, cod fiscal, telefon/fax, e-mail, nume, prenume şi funcţia reprezentanţilor legali, cont de Trezorerie pentru plata serviciilor.

1.Modelul de contract asumat semnat şi stampilat;

2. Propunerea financiară ( din modelul ataşat) scrisă va exprima valoarea totală a serviciilor prestate pe o perioadă de 12 luni, se va exprima în lei şi nu va conţine TVA. Preţul contractului rămâne neschimbat pe toată durata de derulare.

OFERTELE CARE NU INDEPLINESC CERINȚELE MENȚIONATE VOR FI RESPINSE.

Clarificări: Se pot solicita la tel.0264 596 384 interior 239 sau achizitii@usamvcluj.ro până cel târziu la data de 15.12.2016
Ofertanţi:
Ofertant câştigător:
Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA:
Fişiere ataşate: Contract Formular de ofertă financiară

Denumire: Servicii de paza, servicii de monitorizare a sistemelor de alarma şi servicii de transport a valorilor
Cod CPV: 9713000-5-Servicii de paza (Rev.2)
Data postare: 18.11.2016
Valoare estimata lei fără TVA: 347.800
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data şi ora limita de depunere: 24.11.2016 ora 10
Termen de prestare: 01.12.2016 – 30.11.2017
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program în zilele lucrătoare: 8-10 şi 12-14 şi în SEAP
Modul de prezentare a ofertei: Oferta va conţine obligatoriu:

– Propunerea tehnică întocmită în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini;

– Propunerea financiară întocmită conform formularului nr.10A din documentaţia de atribuire. La elaborarea propunerii financiare se va avea în vedere tarifele minime brute pe economie aplicabile la data publicării anunţului;

– Copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul” după Licenţa de funcţionare eliberată de autorităţile competente în conformitate cu art. 20 din Legea 333 / 2003.

– Informaţii generale cu sediul şi adresa firmei, nr. înregistrare Registrul Comerţului, cod fiscal, telefon/fax, e-mail, nume, prenume şi funcţia reprezentanţilor legali, cont de Trezorerie pentru plata serviciilor prestate

Oferta conţinând documentele enumerate va fi depusa în plic închis la Registratura USAMV Cluj-Napoca până la data de 24.11.2016 ora 10. Valoarea propunerii financiare va fi postată în catalogul electronic SEAP

Se va alege oferta care îndeplineşte toate cerinţele din documentaţia de atribuire şi are preţul cel mai mic postat în catalogul electronic SEAP.

Clarificări: Se pot solicita la tel.0264 596 384 interior 239 sau achizitii@usamvcluj.ro până cel târziu la data de 23.11.2016
Ofertanţi: SC Western Security Guard Ocna Mureș , SC E Mol Security SRL Morareni – Mureș, SC OK Guard SRL București
Ofertant câştigător: SC Western Security Guard Ocna Mureș
Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA: 317,369.8
Fişiere ataşate: documentatie de atribuire

Denumire: Servicii de evaluare ecologică şi agronomică a unor pajişti
Cod CPV: Cod CPV 79311100-8  Servicii de elaborare de studii
Data postare: 07.11.2016
Valoare estimata lei fără TVA: 3.000
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data şi ora limită de depunere : 11.11.2016 ora 10
Termen de prestare: 15 zile de la data atribuirii
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program în zilele lucrătoare: 8-10 şi 12-14
Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune în plic sigilat, cu denumirea achiziţiei şi va conţine propunerea tehnică, propunerea financiară scrisă, precum şi informaţii generale cu sediul şi adresa firmei, nr. înregistrare Registrul Comerţului, cod fiscal, telefon/fax, e-mail, nume, prenume şi funcţia reprezentanţilor legali, cont de Trezorerie pentru plata serviciilor.

1.Propunerea tehnică va cuprinde descrierea modului de efectuare a serviciilor ce urmează a fi achiziţionate în concordanţă cu specificaţiile cuprinse în caietul de sarcini anexat prezentei invitaţii;

2. Propunerea financiară scrisă va exprima valoarea totală a serviciilor prestate pe întreaga perioada de 15 zile, se va exprima în lei şi nu va conţine TVA. Preţul contractului rămâne neschimbat pe toata durata de derulare.

OFERTELE CARE NU INDEPLINESC CERINŢELE MENTIONATE VOR FI RESPINSE.

Clarificări: Se pot solicita la tel.0264 596 384 interior 239 sau achizitii@usamvcluj.ro până cel târziu la data de 10.11.2016
Ofertanţi:
Ofertant câştigător:
Preţ ofertă câştigătoare lei fără TVA :
Fişiere ataşate: caiet de sarcini

Denumire: Studiu de fezabilitate execuţie “Restaurant studenţesc”
Clarificări:
solicitare de clarificari si raspunsuri
Cod CPV: 71241000-9 (Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize )
Data postare: 18.10.2016
Valoare estimata lei fără TVA: intre 40.000 si 58.000
Criteriul de atribuire: În baza propunerilor tehnice finale agreate se va întocmi şi o oferta de preţ care va fi prezentata autorităţii contractante, care va stabili o oferta câştigătoare.
Data şi ora limită de depunere: 28.10.2016 ora 10
Termenul se prelungește până pe data de 03.11.2016 ora 10
Termen de execuţie: 40 zile de la data atribuirii contractului
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program în zilele lucrătoare: 8-10 şi 12-14 şi în SEAP
Modul de prezentare a ofertei: Operatorii economici interesaţi vor elabora o propunere iniţială în acord cu cerinţele din Nota de prezentare. Propunerile iniţiale înaintate  vor fi analizate, dezbătute cu fiecare ofertant în parte şi îmbunătăţite stabilindu-se o propunere finală.

2. Propunerea financiară

– Va exprima valoarea totală în lei şi nu va conţine TVA

– Va fi întocmită conform formularul de ofertă în forma scrisă conform modelului de formular nr.10 anexat.  Preţul contractului va rămâne nemodificat pe toată perioada de derulare a acestuia.

3. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului din care să reiasă:

– Denumirea operatorului economic şi toate datele de identificare; codul unic de

înregistrare; sediul social; structura acţionariatului; reprezentantul / reprezentanţii legal; domenii de activitate.

– Obiectul prezentului contract trebuie sa aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator (lucrări de construcţii)

Datele înscrise în certif. constatator să fie reale/actuale. Acesta se depune în copie lizibila cu menţiunea „conform cu originalul”

4. Informaţii generale cu sediul şi adresa firmei, nr. înregistrare Registrul Comerţului, cod fiscal, telefon/fax, e-mail, nume, prenume şi funcţia reprezentanţilor legali, cont de Trezorerie pentru plata lucrării.

Se va completa conform modelului de formular nr.5 anexat.

OFERTELE CARE NU INDEPLINESC CERINTELE MENTIONATE VOR FI RESPINSE.

Clarificări: Se pot solicita la tel.0264 596 384 interior 239 sau achizitii@usamvcluj.ro pana cel târziu la data de 26.10.2016
Ofertanţi:
Ofertant câştigător:
Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA:
Fişiere ataşate:
formular-informatii-generale
formular-oferta
nota-de-prezentare-spatiu-preg-si-serv-masa
terenul-pentru-restaurant

Denumire: Execuţie lucrări cablare structurata interioara clădiri USAMV Cluj”
Clarificari:
detaliere articole deviz
solicitare de clarificari
Cod CPV: 45314320-0 (Instalare de cabluri de reţele informatice )
Data postare: 11.10.2016
Valoare estimata lei fără TVA: 174.000
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data şi ora limita de depunere: 21.10.2016 ora 10
Termen de execuţie: 180 zile de la data atribuirii contractului
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program în zilele lucrătoare: 8-10 şi 12-14 şi în SEAP
Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune în plic sigilat, cu denumirea achiziţiei şi va conţine :

1.Propunerea tehnică

Ofertanţii participanţi la procedura vor elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele caietului de sarcini. Oferta tehnică va conţine cel puţin următoarele:

– Memoriul tehnic privind respectarea specificaţiilor tehnice solicitate,

– Proceduri tehnice de execuţie a lucrărilor

– Lista cu cantităţile de lucrări pe tipuri de lucrări, aşa cum sunt prevăzute în caietul de sarcini ataşat.

Participanţii la procedură au obligaţia de a respecta normele de sănătate şi securitate în munca. În acest sens vor depune o declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea condiţiilor de muncă şi protecţia muncii. Ofertanţii pot obţine informaţii cu privire la condiţiile de muncă şi protecţia muncii de la Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi/sau Familiei, Ministerul Sănătăţii Publice şi/sau Inspecţia Muncii şi/sau alte instituţii abilitate conform prevederilor legale.

Plata contractului se va efectua în transe lunare pe baza situaţiilor de lucrări recepţionate parţial, in termen de 30 zile de la acceptarea situaţiei de lucrări executate. Perioada de garanţie a lucrărilor executate va fi de 2 ani şi va începe să curgă de la data semnării fără obiecţiuni a procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Ofertantul trebuie să facă dovada însuşirii modelului de contract.

Propunerile tehnice care nu satisfac cerinţele prevăzute vor fi declarate neconforme.

2. Propunerea financiară

– Va exprima valoarea totală în lei şi nu va conţine TVA

– Va fi întocmita conform formularul de oferta în forma scrisă conform modelului de formular nr.10 anexat .

– Preţul contractului va rămâne nemodificat pe toată perioada de derulare a acestuia.

3. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului din care sa reiasă:

– Denumirea operatorului economic şi toate datele de identificare; codul unic de înregistrare; sediul social; reprezentantul / reprezentanţii legal; domenii de activitate.

– Obiectul prezentului contract trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator

Datele înscrise in certif. constatator să fie reale/actuale. Acesta se depune în copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul”

4. Informaţii generale cu sediul şi adresa firmei, nr. înregistrare Registrul Comerţului, cod fiscal, telefon/fax, e-mail, nume, prenume şi funcţia reprezentanţilor legali, cont de Trezorerie pentru plata lucrării.

Se va completa conform modelului de formular nr.5 anexat .

Ofertanţii au obligaţia să posteze în catalogul electronic din SEAP oferta financiară totală precizată în propunerea financiară scrisa,pina cel tarziu in data de 21.10.2016,ora 10 a.m. În acest sens, se vor preciza informaţii privind identificarea lucrării postate în SEAP. Atribuirea se va face “on-line”.

OFERTELE CARE NU INDEPLINESC CERINŢELE MENŢIONATE VOR FI RESPINSE.

Clarificări: Se pot solicita la tel.0264 596 384 interior 239 sau achizitii@usamvcluj.ro până cel târziu la data de 20.10.2016
Ofertanţi: SC Modern Power Systems SRL Floresti, Cluj, SC Spot Comunication SRL Floresti, Cluj, SC Union Protection SRL Cluj Napoca
Ofertant câştigător: SC Spot Comunication SRL Floresti, Cluj
Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA: 117.200
Fişiere ataşate:
Caiet de sarcini
formular contract executie de lucrari
formular nr 5
formular nr 10

Denumire: Servicii de evaluare ecologică şi agronomică a arealului Dealurile Clujului Est (Sit Natura 2000)
Cod CPV: Cod CPV 79311100-8  Servicii de elaborare de studii
Data postare: 10.10.2016
Valoare estimata lei fără TVA: 11.250
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data şi ora limită de depunere : 14.10.2016 ora 10
Termen de prestare: 30.11.2016
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program în zilele lucrătoare: 8-10 şi 12-14
Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune în plic sigilat, cu denumirea achiziţiei şi va conţine propunerea tehnică, propunerea  financiară scrisă, precum şi informaţii generale cu sediul şi adresa firmei, nr. înregistrare Registrul Comerţului, cod fiscal, telefon/fax, e-mail, nume, prenume şi funcţia reprezentanţilor legali, cont de Trezorerie pentru plata serviciilor.

1.Propunerea tehnică va cuprinde descrierea modului de efectuare a serviciilor ce urmează a fi achiziţionate în concordanţă cu specificaţiile cuprinse în caietul de sarcini anexat prezentei invitaţii;

2. Propunerea financiară scrisă va exprima valoarea totală a serviciilor prestate pe întreaga perioada , se va exprima în lei şi nu va conţine TVA. Preţul contractului rămâne neschimbat pe toata durata de derulare.

OFERTELE CARE NU INDEPLINESC CERINŢELE MENTIONATE VOR FI RESPINSE.

Clarificări: Se pot solicita la tel.0264 596 384 interior 239 sau achizitii@usamvcluj.ro până cel târziu la data de 13.10.2016
Ofertanţi: Societatea Lepidopterologica Romana
Ofertant câştigător: Societatea Lepidopterologica Romana
Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA : 11.200
Fişiere ataşate: caiet de sarcini

Denumire: Servicii de evaluare ecologică şi agronomică a unor pajişti
Cod CPV: Cod CPV 79311100-8  Servicii de elaborare de studii
Data postare: 27.09.2016
Valoare estimata lei fără TVA: 26.200
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data și ora limita de depunere : 30.09.2016 ora 10
Termen de prestare: 01.10.2016-31.10.2016
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program în zilele lucrătoare: 8-10 și 12-14
Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune în plic sigilat, cu denumirea achiziţiei și va conţine propunerea tehnică, propunerea financiară scrisă, precum și informaţii generale cu sediul și adresa firmei, nr. înregistrare Registrul Comerţului, cod fiscal, telefon/fax, e-mail, nume, prenume și funcţia reprezentanţilor legali, cont de Trezorerie pentru plata serviciilor.

1.Propunerea tehnică va cuprinde descrierea modului de efectuare a serviciilor ce urmează a fi achiziţionate în concordanță cu specificaţiile cuprinse în caietul de sarcini anexat prezentei invitaţii;

2. Propunerea financiară scrisă va exprima valoarea totală a serviciilor prestate pe întreaga perioadă, se va exprima în lei și nu va conţine TVA. Preţul contractului rămâne neschimbat pe toată durata de derulare.

OFERTELE CARE NU ÎNDEPLINESC CERINȚELE MENȚIONATE VOR FI RESPINSE.

Clarificări: Se pot solicita la tel.0264 596 384 interior 239 sau achizitii@usamvcluj.ro până cel târziu la data de 29.09.2016
Ofertanţi: SC Bioflora Apuseni SRL Floresti, Cluj
Ofertant câştigător: SC Bioflora Apuseni SRL Floresti, Cluj
Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA : 25.900
Fişiere ataşate: caiet sarcini

Denumire: Servicii de dirigenţie de şantier pentru obiectivul “lucrări reparative capital sala sport”
Cod CPV: 71247000-1 ( Supraveghere a lucrărilor de construcţii)
Data postare: 09.09.2016
Valoare estimata lei fără TVA: 12.000
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data si ora limita de depunere: 16.09.2016 ora 10
Termen de prestare: pe toata durata lucrărilor (aprox.4 luni)
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program în zilele lucrătoare: 8-10 şi 12-14 şi în SEAP
Modul de prezentare a ofertei: Oferta scrisă se va depune în plic sigilat, cu denumirea achiziţiei şi va conţine :

1.Propunerea tehnica

Ofertanţii participanţi la procedură vor elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele caietului de sarcini. Participanţii la procedura au obligaţia de a respecta normele de sănătate şi securitate în munca. În acest sens vor depune o declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea condiţiilor de muncă şi protecţia muncii. Ofertanţii pot obţine informaţii cu privire la condiţiile de muncă şi protecţia muncii de la Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi/sau Familiei, Ministerul Sănătăţii Publice şi/sau Inspecţia Muncii şi/sau alte instituţii abilitate conform prevederilor legale.

Plata contractului se va efectua în transe lunare în termen de 30 zile de la semnarea şi acceptarea situaţiei de lucrări pentru lucrările executate. Propunerile tehnice care nu satisfac cerinţele prevăzute vor fi declarate neconforme.

2. Propunerea financiară

– Va exprima valoarea totală în lei şi nu va conţine TVA

– Va fi întocmită conform formularul de oferta în forma scrisa conform modelului de formular nr.10 anexat  şi va fi încărcată şi în SEAP în catalogul electronic de produse până cel târziu la data limită de depunere. Preţul contractului va rămâne nemodificat pe toata perioada de derulare a acestuia..

3. Atestat pentru diriginte de şantier în domeniile 2.2, 8.1 şi 8.2  din care să reiasă ca ofertantul este autorizat să presteze supravegherea lucrărilor de reparaţii. Datele înscrise în atestat să fie reale/actuale. Acesta se depune în copie lizibila cu menţiunea „conform cu originalul”.

4. Informaţii generale cu sediul şi adresa firmei, nr. înregistrare Registrul Comerţului, cod fiscal, telefon/fax, e-mail, nume, prenume şi funcţia reprezentanţilor legali, cont de Trezorerie pentru plata serviciilor. Se va completa conform modelului de formular nr.5 anexat .

Ofertanţii au obligaţia să posteze în catalogul electronic din SEAP oferta financiară totală precizată în propunerea financiară scrisă. În acest sens, se vor preciza informaţii privind identificarea postaţii în SEAP. Atribuirea se va face “on-line”.

OFERTELE CARE NU INDEPLINESC CERINTELE MENTIONATE VOR FI RESPINSE.

Clarificări: Se pot solicita la tel.0264 596 384 interior 239 sau achizitii@usamvcluj.ro până cel târziu la data de 15.09.2016
Ofertanţi: SC MBI Construct Invest SRL-D Cluj Napoca, SC Distinct Proiect SRL-D Cluj Napoca
Ofertant câştigător: SC MBI Construct Invest SRL-D Cluj Napoca
Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA: 8.800 lei
Fişiere ataşate: Documentație atribuire
caiet-sarcini-lucrari-urmarite-1
caiet-sarcini-lucrari-urmarite-2
caiet-sarcini-lucrari-urmarite-3

Denumire: Lucrările de amenajare groapa cu nisip pentru câini
Cod CPV: 45222110-3  ( Lucrări de construcţii de rampe de deşeuri)
Data postare: 09.09.2016
Valoare estimată lei fără TVA: 10.000
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data şi ora limită de depunere: 16.09.2016 ora 10
Termen de prestare: 15 zile calendaristice de la data atribuirii
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program în zilele lucrătoare: 8-10 şi 12-14 şi în SEAP
Modul de prezentare a ofertei: Oferta scrisă se va depune în plic sigilat, cu denumirea achiziţiei şi va conţine :

1.Propunerea tehnică

Ofertanţii participanţi la procedură vor elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele caietului de sarcini. Participanţii la procedura au obligaţia de a respecta normele de sănătate şi securitate în munca. În acest sens vor depune o declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea condiţiilor de muncă şi protecţia muncii. Ofertanţii pot obţine informaţii cu privire la condiţiile de muncă şi protecţia muncii de la Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi/sau Familiei, Ministerul Sănătăţii Publice şi/sau Inspecţia Muncii şi/sau alte instituţii abilitate conform prevederilor legale.

Plata contractului se va efectua în transe lunare în termen de 30 zile de la semnarea şi acceptarea situaţiei de lucrări pentru lucrările executate. Propunerile tehnice care nu satisfac cerinţele prevăzute vor fi declarate neconforme.

2. Propunerea financiară

– Va exprima valoarea totală în lei şi nu va conţine TVA

– Va fi întocmită conform formularul de oferta în forma scrisa conform modelului de formular nr.10 anexat  şi va fi încărcată şi în SEAP în catalogul electronic de produse până cel târziu la data limită de depunere. Preţul contractului va rămâne nemodificat pe toata perioada de derulare a acestuia.

3. Documente  din care sa reiasă ca ofertantul este capabil să execute lucrarea. Datele înscrise în documente trebuie  să fie reale/actuale. Acesta se depune în copie lizibila cu menţiunea „conform cu originalul”.

4. Informaţii generale cu sediul şi adresa firmei, nr. înregistrare Registrul Comerţului, cod fiscal, telefon/fax, e-mail, nume, prenume şi funcţia reprezentanţilor legali, cont de Trezorerie pentru plata lucrării. Se va completa conform modelului de formular nr.5 anexat .

Ofertanţii au obligaţia să posteze în catalogul electronic din SEAP oferta financiară totală precizată în propunerea financiară scrisă. În acest sens,  se vor preciza informaţii privind identificarea postaţii în SEAP. Atribuirea se va face “on-line”.

OFERTELE CARE NU INDEPLINESC CERINTELE MENTIONATE VOR FI RESPINSE.

Clarificări: Se pot solicita la tel.0264 596 384 interior 239 sau achizitii@usamvcluj.ro până cel târziu la data de 15.09.2016
Ofertanţi: SC STEVE IMPEX SRL sat Stolna, com Savadisla , jud. Cluj
Ofertant câştigător: SC STEVE IMPEX SRL sat Stolna, com Savadisla , jud. Cluj
Preţ ofertă câştigătoare lei fără TVA: 9.072,24 lei
Fişiere ataşate: Documentație atribuire

Denumire: Lucrări de reparaţie şi înlocuire cablu de alimentare cu energie electrica la Pav. Casa Alba
Cod CPV: 45311000-0 ( Lucrări de cablare şi conexiuni electrice)
Data postare: 09.09.2016
Valoare estimata lei fără TVA: 14.000
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data şi ora limită de depunere: 16.09.2016 ora 10
Termen de prestare: 15 zile calendaristice de la data atribuirii
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program în zilele lucrătoare: 8-10 şi 12-14 şi în SEAP
Modul de prezentare a ofertei: Oferta scrisă se va depune în plic sigilat, cu denumirea achiziţiei şi va conţine :

1.Propunerea tehnică

Ofertanţii participanţi la procedură vor elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele caietului de sarcini. Participanţii la procedura au obligaţia de a respecta normele de sănătate şi securitate în munca. În acest sens vor depune o declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea condiţiilor de muncă şi protecţia muncii. Ofertanţii pot obţine informaţii cu privire la condiţiile de muncă şi protecţia muncii de la Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi/sau Familiei, Ministerul Sănătăţii Publice şi/sau Inspecţia Muncii şi/sau alte instituţii abilitate conform prevederilor legale.

Plata contractului se va efectua în transe lunare în termen de 30 zile de la semnarea şi acceptarea situaţiei de lucrări pentru lucrările executate. Propunerile tehnice care nu satisfac cerinţele prevăzute vor fi declarate neconforme.

2. Propunerea financiară

– Va exprima valoarea totală în lei şi nu va conţine TVA

– Va fi întocmită conform formularul de oferta în forma scrisa conform modelului de formular nr.10 anexat  şi va fi încărcată şi în SEAP în catalogul electronic de produse până cel târziu la data limită de depunere. Preţul contractului va rămâne nemodificat pe toata perioada de derulare a acestuia.

3. Documente  din care sa reiasă ca ofertantul este capabil să execute lucrarea. Datele înscrise în documente trebuie  să fie reale/actuale. Acesta se depune în copie lizibila cu menţiunea „conform cu originalul”.

4. Informaţii generale cu sediul şi adresa firmei, nr. înregistrare Registrul Comerţului, cod fiscal, telefon/fax, e-mail, nume, prenume şi funcţia reprezentanţilor legali, cont de Trezorerie pentru plata lucrării. Se va completa conform modelului de formular nr.5 anexat .

Ofertanţii au obligaţia să posteze în catalogul electronic din SEAP oferta financiară totală precizată în propunerea financiară scrisă. În acest sens,  se vor preciza informaţii privind identificarea postaţii în SEAP. Atribuirea se va face “on-line”.

OFERTELE CARE NU INDEPLINESC CERINTELE MENTIONATE VOR FI RESPINSE.

Clarificări: Se pot solicita la tel.0264 596 384 interior 239 sau achizitii@usamvcluj.ro până cel târziu la data de 15.09.2016
Ofertanţi: SC STEVE IMPEX SRL sat Stolna, com Savadisla , jud. Cluj
Ofertant câştigător: SC STEVE IMPEX SRL sat Stolna, com Savadisla , jud. Cluj
Preţ ofertă câştigătoare lei fără TVA: 13.548,22 lei
Fişiere ataşate: Documentație atribuire

Denumire: Execuţie lucrări “Refacere hidroizolaţie acoperiş Cămin 15”
Cod CPV: 45261310-0 ( Lucrări de hidroizolare)
Data postare: 01.08.2016
Valoare estimata lei fără TVA: 70.800
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data si ora limita de depunere: 05.08.2016 ora 10
Termen de execuţie: 30 zile de la data atribuirii contractului
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program în zilele lucrătoare: 8-10 şi 12-14 şi în SEAP
Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune în plic sigilat, cu denumirea achiziţiei şi va conţine :

1.Propunerea tehnică

Ofertanţii participanţi la procedură vor elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele caietului de sarcini. Oferta tehnică va conţine cel puţin următoarele:

– Memoriul tehnic privind respectarea specificaţiilor tehnice solicitate,

– Proceduri tehnice de execuţie a lucrărilor

– Lista cu cantităţile de lucrări pe tipuri de lucrări, aşa cum sunt prevăzute în caietul de sarcini ataşat.

Participanţii la procedura au obligaţia de a respecta normele de sănătate şi securitate în munca. În acest sens vor depune o declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea condiţiilor de munca şi protecţia muncii. Ofertanţii pot obţine informaţii cu privire la condiţiile de muncă şi protecţia muncii de la Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi/sau Familiei, Ministerul Sănătăţii Publice şi/sau Inspecţia Muncii şi/sau alte instituţii abilitate conform prevederilor legale.

Plata contractului se va efectua, în termen de 30 zile de la semnarea şi acceptarea situaţiei de lucrări

pentru lucrările executate. Perioada de garanţie a lucrărilor executate va fi de 10 ani şi va începe să curgă de la data semnării fără obiecţiuni a procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Ofertantul trebuie să facă dovada însuşirii modelului de contract.

Propunerile tehnice care nu satisfac cerinţele prevăzute vor fi declarate neconforme.

2. Propunerea financiară

– Va exprima valoarea totală în lei şi nu va conţine TVA

– Va fi întocmită conform formularul de ofertă în forma scrisă conform modelului de formular nr.10 anexat .

– Preţul contractului va rămâne nemodificat pe toată perioada de derulare a acestuia.

3. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului din care să reiasă:

– Denumirea operatorului economic şi toate datele de identificare; codul unic de înregistrare; sediul social; structura acţionariatului; reprezentantul / reprezentanţii legal; domenii de activitate.

– Obiectul prezentului contract trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator (lucrări de construcţii)

Datele înscrise în certif. constatator să fie reale/actuale. Acesta se depune în copie lizibila cu menţiunea „conform cu originalul”

4. Informaţii generale cu sediul şi adresa firmei, nr. înregistrare Registrul Comerţului, cod fiscal, telefon/fax, e-mail, nume, prenume şi funcţia reprezentanţilor legali, cont de Trezorerie pentru plata lucrării. Se va completa conform modelului de formular nr.5 anexat .

Ofertanţii au obligaţia să posteze în catalogul electronic din SEAP oferta financiară totală precizată în propunerea financiara scrisa. În acest sens, se vor preciza informaţii privind identificarea lucrării postate în SEAP. Atribuirea se va face “on-line”.

OFERTELE CARE NU INDEPLINESC CERINTELE MENTIONATE VOR FI RESPINSE.

Clarificări: Se pot solicita la tel.0264 596 384 interior 239 sau achizitii@usamvcluj.ro până cel târziu la data de 04.08.2016
Ofertanţi: SC Constructii SRL Cluj Napoca, SC Energo Line SRL Cluj Napoca, SC Betania Construct Rolf SRL Cluj Napoca
Ofertant câştigător: SC Constructii SRL Cluj Napoca
Preţ ofertă câştigătoare lei fără TVA:  67.819
Fişiere ataşate: documentatie atribuire

Denumire: Execuţie lucrări “Lucrări de renovare-igienizare cămine studenţeşti
Cod CPV: 45453000-7 ( Lucrări de reparaţii generale şi de renovare)
Data postare: 01.08.2016
Valoare estimata lei fără TVA: 353.000
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data şi ora limită de depunere: 05.08.2016 ora 10
Termen de execuţie: 45 zile de la data atribuirii contractului nu mai târziu de 25.09.2016
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program în zilele lucrătoare: 8-10 şi 12-14 şi în SEAP
Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune în plic sigilat, cu denumirea achiziţiei și va conţine :

1.Propunerea tehnică

Ofertanţii participanţi la procedura vor elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele caietului de sarcini. Oferta tehnica va conţine cel puţin următoarele:

– Memoriul tehnic privind respectarea specificaţiilor tehnice solicitate,

– Proceduri tehnice de execuţie a lucrărilor

– Lista cu cantităţile de lucrări pe tipuri de lucrări, aşa cum sunt prevăzute în caietul de sarcini ataşat.

Participanţii la procedura au obligaţia de a respecta normele de sănătate şi securitate în munca. În acest sens vor depune o declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea condiţiilor de muncă şi protecţia muncii. Ofertanţii pot obţine informaţii cu privire la condiţiile de muncă și protecţia muncii de la Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi/sau Familiei, Ministerul Sănătăţii Publice şi/sau Inspecţia Muncii şi/sau alte instituţii abilitate conform prevederilor legale.

Plata contractului se va efectua, în termen de 60 zile de la semnarea şi acceptarea situaţiei de lucrări

pentru lucrările executate. Perioada de garanţie a lucrărilor executate va fi de 6 luni şi va începe să curgă de la data semnării fără obiecţiuni a procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Ofertantul trebuie sa facă dovada însuşirii modelului de contract.

Propunerile tehnice care nu satisfac cerinţele prevăzute vor fi declarate neconforme.

2. Propunerea financiară

– Va exprima valoarea totală în lei şi nu va conţine TVA

– Va fi întocmita conform formularul de oferta in forma scrisa conform modelului de formular nr.10 anexat .

– Preţul contractului va rămâne nemodificat pe toata perioada de derulare a acestuia.

3. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului din care să reiasă:

– Denumirea operatorului economic si toate datele de identificare; codul unic de înregistrare; sediul social; structura acţionariatului; reprezentantul / reprezentanţii legal; domenii de activitate.

– Obiectul prezentului contract trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator (lucrări de construcţii)

Datele înscrise în certif. constatator sa fie reale/actuale. Acesta se depune în copie lizibila cu menţiunea „conform cu originalul”

4. Informaţii generale cu sediul şi adresa firmei, nr. înregistrare Registrul Comerţului, cod fiscal, telefon/fax, e-mail, nume, prenume şi funcţia reprezentanţilor legali, cont de Trezorerie pentru plata lucrării. Se va completa conform modelului de formular nr.5 anexat .

Ofertanţii au obligaţia să posteze în catalogul electronic din SEAP oferta financiară totală precizată în propunerea financiară scrisă. În acest sens, se vor preciza informaţii privind identificarea lucrării postate în SEAP. Atribuirea se va face “on-line”.

OFERTELE CARE NU INDEPLINESC CERINTELE MENTIONATE VOR FI RESPINSE.

Clarificări: Se pot solicita la tel.0264 596 384 interior 239 sau achizitii@usamvcluj.ro până cel târziu la data de 04.08.2016
Ofertanţi: SC Constructii SRL Cluj Napoca
Ofertant câştigător: SC Constructii SRL Cluj Napoca
Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA: 352.949,15
Fişiere ataşate: documentatie atribuire

Denumire: Execuţie lucrări Amenajare si climatizare camera tehnica servere IT”
Cod CPV: 45331200-8 (Lucrări de instalare de echipament de ventilaţie şi de aer condiţionat)
Data postare: 22.07.2016
Valoare estimata lei fără TVA: 66.600
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data si ora limita de depunere: 28.07.2016 ora 10
Termen de execuţie: 30 zile de la data atribuirii contractului
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program in zilele lucrătoare: 8-10 si 12-14 şi în SEAP
Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune in plic sigilat, cu denumirea achiziţiei şi va conţine :

1.Propunerea tehnică

Ofertanţii participanţi la procedură vor elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele caietului de sarcini. Oferta tehnică va conţine cel puţin următoarele:

  • Memoriul tehnic privind respectarea specificaţiilor tehnice solicitate,
  • Proceduri tehnice de execuţie a lucrărilor
  • Lista cu cantităţile de lucrări pe tipuri de lucrări, aşa cum sunt prevăzute în caietul de sarcini ataşat.

Participanţii la procedură au obligaţia de a respecta normele de sănătate şi securitate în munca. În acest sens vor depune o declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea condiţiilor de muncă şi protecţia muncii. Ofertanţii pot obţine informaţii cu privire la condiţiile de muncă şi protecţia muncii de la Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi/sau Familiei, Ministerul Sănătăţii Publice şi/sau Inspecţia Muncii şi/sau alte instituţii abilitate conform prevederilor legale.

Plata contractului se va efectua, în termen de 30 zile de la semnarea şi acceptarea situaţiei de lucrări pentru lucrările executate. Perioada de garanţie a lucrărilor executate va fi de 2 ani şi va începe să curgă de la data semnării fără obiecţiuni a procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Ofertantul trebuie să facă dovada însuşirii modelului de contract.

Propunerile tehnice care nu satisfac cerinţele prevăzute vor fi declarate neconforme.

2. Propunerea financiară

  • Va exprima valoarea totală în lei şi nu va conţine TVA
  • Va fi întocmită conform formularul de ofertă în formă scrisă conform modelului de formular nr.10 anexat .
  • Preţul contractului va rămâne nemodificat pe toată perioada de derulare a acestuia.

3. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului din care să reiasă:

– Denumirea operatorului economic şi toate datele de identificare; codul unic de înregistrare; sediul social; structura acţionariatului; reprezentantul / reprezentanţii legal; domenii de activitate.

– Obiectul prezentului contract trebuie sa aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator (lucrări de construcţii)

Datele înscrise în Certif. constatator să fie reale/actuale. Acesta se depune în copie lizibila cu menţiunea „conform cu originalul”

4. Informaţii generale cu sediul şi adresa firmei, nr. înregistrare Registrul Comerţului, cod fiscal, telefon/fax, e-mail, nume, prenume şi funcţia reprezentanţilor legali, cont de Trezorerie pentru plata lucrării.

Se va complete conform modelului de formular nr.5 anexat .

Ofertanţii au obligaţia să posteze în catalogul electronic din SEAP oferta financiară totală precizată în propunerea financiară scrisă. În acest sens, se vor preciza informaţii privind identificarea lucrării postate  în SEAP. Atribuirea se va face “online”.

OFERTELE CARE NU INDEPLINESC CERINTELE MENTIONATE VOR FI RESPINSE.

Clarificări: Se pot solicita la tel.0264 596 384 interior 239 sau achizitii@usamvcluj.ro până cel târziu la data de 27.07.2016
Ofertanţi:
Ofertant câştigător:
Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA:
Fişiere ataşate:


Denumire: Servicii de evaluare ecologică şi agronomică a unor pajişti
Cod CPV: Cod CPV 79311100-8  Servicii de elaborare de studii
Data postare: 11.07.2016
Valoare estimata lei fără TVA: 2.700
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data si ora limita de depunere: 15.07.2016 ora 10
Termen de prestare: 2 luni de la data atribuirii
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program în zilele lucrătoare: 8-10 şi 12-14
Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune în plic sigilat, cu denumirea achiziţiei şi va conţine propunerea tehnică, propunerea financiară scrisă, precum şi informaţii generale cu sediul şi adresa firmei, nr. înregistrare Registrul Comerţului, cod fiscal, telefon/fax, e-mail, nume, prenume şi funcţia reprezentanţilor legali, cont de Trezorerie pentru plata serviciilor.

1.Propunerea tehnică va cuprinde descrierea modului de efectuare a serviciilor ce urmează a fi achiziţionate în concordanţă cu specificaţiile cuprinse în caietul de sarcini anexat prezentei invitaţii;

2. Propunerea financiară scrisă va exprima valoarea totală a serviciilor prestate pe întreaga perioada de 2 luni, se va exprima în lei şi nu va conţine TVA. Preţul contractului rămâne neschimbat pe toata durata de derulare.

OFERTELE CARE NU ÎNDEPLINESC CERINTELE MENTIONATE VOR FI RESPINSE.

Clarificări: Se pot solicita la tel.0264 596 384 interior 239 sau achizitii@usamvcluj.ro până cel târziu la data de 14.07.2016
Ofertanţi: SC Semen Planta SRL Marisel, Cluj
Ofertant câştigător: SC Semen Planta SRL Marisel, Cluj
Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA: 2.700
Fişiere ataşate:
Caiet sarcini

Denumire: Servicii de administrare cămin studenţesc
Cod CPV: 75121000-0- Servicii administrative în învăţământ
Data postare: 24.06.2016
Valoare estimata lei fără TVA: 30.000
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data şi ora limită de depunere: 29.06.2016 ora 10
Termen de prestare: 12 luni de la data atribuirii
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV, program în zilele lucrătoare: 8-10 şi 12-14 şi in SEAP
Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune în plic sigilat, cu denumirea achiziţiei şi va conţine propunerea tehnică, propunerea financiară scrisă, precum şi informaţii generale cu sediul şi adresa firmei, nr. înregistrare Registrul Comerţului, cod fiscal, telefon/fax, e-mail, nume, prenume şi funcţia reprezentanţilor legali, cont de Trezorerie pentru plata serviciilor.

1.Propunerea tehnică va cuprinde descrierea modului de efectuare a serviciilor ce urmează a fi achiziţionate în concordanţă cu specificaţiile cuprinse în caietul de sarcini anexat prezentei invitaţii;

2. Propunerea financiară scrisă va exprima valoarea totală serviciilor prestate pe o perioadă de 12 luni, se va exprima în lei şi nu va conţine TVA. Preţul contractului rămâne neschimbat pe toata durata de derulare.

OFERTELE CARE NU INDEPLINESC CERINTELE MENTIONATE VOR FI RESPINSE.

Clarificări: Se pot solicita la tel.0264 596 384 interior 239 sau achizitii@usamvcluj.ro până cel târziu la data de 28.06.2016
Ofertanţi: –
Ofertant câştigător: –
Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA: –
Fişiere ataşate:
–  caiet de sarcini

Denumire: Concepere macheta brosura prezentare USAMV
Cod CPV: 79822500-7 – Servicii de proiectare grafică
Data postare: 17.06.2016
Valoare estimata lei fără TVA: 1.160
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data şi ora limită de depunere: 23.06.2016
Termen de prestare: cel mult 7 zile de la atribuire
Depunerea ofertelor: la adresa contact achizitii@usamvcluj.ro și în catalogul electronic din SEAP la adresa www.e-licitatie.ro
Modul de prezentare a ofertei: Oferta va contine propunerea tehnică și propunerea financiară

1. Propunerea tehnică se realizeaza în concordanta cu specificatiile cuprinse în caietul de sarcini anexat prezentei invitatii și va fi prezentată la adresa contact achizitii@usamvcluj.ro;

2. Propunerea financiară va exprima valoarea totală a producției (concepere și realizare), se va exprima în lei și nu va contine TVA. Prețul rămâne neschimbat pe toată durata de derulare. Ofertantii au obligația sa postezeîn catalogul electronic din SEAP oferta financiară. La adresa de contact achizitii@usamvcluj.ro se vor preciza informații generale cu sediul și adresa firmei, nr. inregistrare Registrul Comertului, cod fiscal, telefon/fax, e-mail, nume, prenume și funcția reprezentanților legali, cont de Trezorerie pentru plata serviciilor precum și informații privind identificarea serviciilor postate în SEAP.

Clarificări: Se pot solicita la tel.0264 596 384 interior 239 sau achizitii@usamvcluj.ro până cel târziu la data de 22.06.2016 ora 10
Ofertanţi: –
Ofertant câştigător: –
Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA: –
Fişiere ataşate:
– caiet_sarcini_brosura

Denumire: Film promovare oferta educationala USAMV
Cod CPV: 92111210-7 – Producţie de filme publicitare
Data postare: 16.06.2016
Valoare estimata lei fără TVA: 4.580
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data şi ora limită de depunere: 22.06.2016, ora 10
Termen de prestare: cel mult 60 zile de la atribuire
Depunerea ofertelor: în catalogul electronic din SEAP la adresa www.e-licitatie.ro
Modul de prezentare a ofertei: Oferta va contine propunerea tehnică și propunerea financiara

1.Propunerea tehnică va cuprinde descrierea modului de efectuare a serviciilor (filmului) ce urmează a fi achizitionate în concordanta cu specificatiile cuprinse în caietul de sarcini anexat prezentei invitatii;

2. Propunerea financiară va exprima valoarea totală a producției (concepere și realizare), se va exprima în lei și nu va conține TVA. Prețul rămâne neschimbat pe toata durata de derulare. Ofertanții au obligația să posteze în catalogul electronic din SEAP oferta financiară. La adresa de contact achizitii@usamvcluj.ro se vor preciza informații generale cu sediul și adresa firmei, nr. inregistrare Registrul Comertului, cod fiscal, telefon/fax, e-mail, nume, prenume și funcția reprezentantilor legali, cont de Trezorerie pentru plata serviciilor precum și informații privind identificarea serviciilor postate în SEAP.

Clarificări: Se pot solicita la tel.0264 596 384 interior 239 sau achizitii@usamvcluj.ro până cel târziu la data de 21.06.2016 ora 10
Ofertanţi: –
Ofertant câştigător: –
Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA: –
Fişiere ataşate:
–  caiet_sarcini_film

Denumire: Servicii de mentenanţă sisteme de detecţie, semnalizare, alarmare, stingere şi desfumare în caz de incendiu la Biblioteca Centrală USAMV
Cod CPV: 50413200-5 – Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de stingere a incendiilor
Data postare: 06.06.2016
Valoare estimata lei fără TVA: 1.700 lei/luna
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data şi ora limita de depunere: 13.06.2016 ora 10
Termen de prestare: de la data atribuirii pana la 30.09.2016
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program în zilele lucrătoare: 8-10 şi 12-14 şi în SEAP
Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune in plic sigilat, cu denumirea achiziţiei si va conţine propunerea tehnică, propunerea  financiara scrisă, precum şi informaţii generale cu sediul si adresa firmei, nr. înregistrare Registrul Comerţului, cod fiscal, telefon/fax, e-mail, nume, prenume si funcţia reprezentanţilor legali, cont de Trezorerie pentru plata serviciilor.

1.Propunerea tehnica va cuprinde descrierea modului de efectuare a serviciilor ce urmează a fi achiziţionate in concordanta cu specificaţiile cuprinse in caietul de sarcini anexat prezentei invitaţii;

2. Propunerea financiară scrisă va exprima valoarea lunara a serviciilor prestate, se va exprima în lei si nu va conţine TVA. Preţul contractului rămâne neschimbat pe toata durata de derulare.

Ofertanţii au obligaţia să posteze în catalogul electronic din SEAP oferta financiară totală precizată în propunerea financiară scrisă. În acest sens, în oferta financiară scrisă, se vor preciza şi informaţii privind identificarea serviciilor postate  în SEAP. Atribuirea se va face “on-line”.

OFERTELE CARE NU INDEPLINESC CERINTELE MENTIONATE VOR FI RESPINSE.

Clarificări: Se pot solicita la tel.0264 596 384 interior 239 sau achizitii@usamvcluj.ro până cel târziu la data de 12.06.2016
Ofertanţi: SC Sagrada Construct SRL  Cluj Napoca
Ofertant câştigător: SC Sagrada Construct SRL  Cluj Napoca
Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA: 1.676 / luna
Fişiere ataşate:
–          Caietul de sarcini

Denumire: Servicii IT administrare infrastructura reţea şi sisteme hardware/software
Cod CPV: 72315000-6 – Servicii de gestionare şi de asistenţă privind reţelele de informaţii
Data postare: 06.06.2016
Valoare estimata lei fără TVA: 83.300
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data şi ora limita de depunere: 08.06.2016 ora 10
Termen de prestare: 12 luni de la data atribuirii
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program în zilele lucrătoare: 8-10 şi 12-14 şi în SEAP
Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune în plic sigilat, cu denumirea achiziţiei şi va conţine propunerea tehnică, propunerea financiară scrisă, precum şi informaţii generale cu sediul şi adresa firmei, nr. înregistrare Registrul Comerţului, cod fiscal, telefon/fax, e-mail, nume, prenume şi funcţia reprezentanţilor legali, cont de Trezorerie pentru plata serviciilor.

1.Propunerea tehnică va cuprinde descrierea modului de efectuare a serviciilor ce urmează a fi achiziţionate în concordanta cu specificaţiile cuprinse în caietul de sarcini anexat prezentei invitaţii;

2. Propunerea financiară scrisă va exprima valoarea totală a serviciilor prestate pe o perioadă de 12 luni, se va exprima în lei şi nu va conţine TVA. Preţul contractului rămâne neschimbat pe toata durata de derulare.

Ofertanţii au obligaţia să posteze în catalogul electronic din SEAP oferta financiară totală precizată în propunerea financiară scrisă. În acest sens, în oferta financiară scrisă, se vor preciza şi informaţii privind identificarea serviciilor postate în SEAP. Atribuirea se va face “on-line”.

OFERTELE CARE NU INDEPLINESC CERINTELE MENTIONATE VOR FI RESPINSE.

Clarificări: Se pot solicita la tel.0264 596 384 interior 239 sau achizitii@usamvcluj.ro până cel târziu la data de 08.06.2016
Ofertanţi: SC Spot Communication SRL Floresti , SC Taz IT Services SRL Cluj Napoca
Ofertant câştigător: SC Spot Communication SRL Floresti
Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA: 75.000
Fişiere ataşate:
–          Caiet de sarcini

Denumire: Bara de cosit EUROPA LASER  135 cm pentru motocoasă BCS 740
Cod CPV: 16310000-1 – Cositoare
Cantitate: 1 bucata
Pret estimat fara TVA: 2.075 lei
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data şi ora limită de depunere: 09.06.2016
Termen de livrare: cel mult 10 zile de la data atribuirii
Depunerea ofertelor: Ofertele se depun în catalogul electronic SEAP la adresa www.e-licitatie.ro
Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune în catalogul electronic SEAP la adresa www.e-licitatie.ro şi la data de 10.06.2016 se va iniţializa procedura de achiziţie directa on-line. În acest sens ofertanţii interesaţi vor transmite la adresa de contact achizitii@usamvcluj.ro informaţii privind identificarea produsului în SEAP până cel mai târziu la data limita de depunere.
Clarificări: Se pot solicita la tel.0264 596 384 interior 239 pana cel târziu la data de 09.06.2016
Ofertanţi: –
Ofertant câştigător: –
Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA: –
Fişiere ataşate: –

Denumire: Aeroterma cilindrica (tun) Stern Austria HC300A
Cod CPV: 39715240-1- Aparate electrice de încălzire ambientală
Cantitate: 2 bucăţi
Preţ unitar estimat fără TVA: 375 lei
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data şi ora limită de depunere: 09.06.2016
Termen de livrare: cel mult 10 zile de la data atribuirii
Depunerea ofertelor: Ofertele se depun în catalogul electronic SEAP la adresa www.e-licitatie.ro
Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune în catalogul electronic SEAP la adresa www.e-licitatie.ro şi la data de 10.06.2016 se va iniţializa procedura de achiziţie directa on-line. În acest sens ofertanţii interesaţi vor transmite la adresa de contact achizitii@usamvcluj.ro informaţii privind identificarea produsului în SEAP până cel mai târziu la data limită de depunere.
Clarificări: Se pot solicita la tel.0264 596 384 interior 239 până cel târziu la data de 09.06.2016
Ofertanţi: –
Ofertant câştigător: –
Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA: –
Fişiere ataşate: –

Denumire: Lampa videoproiector BENQ MP 610
Cantitate: 2 bucăţi
Preţ unitar estimat fără TVA: 1.500 lei
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data şi ora limita de depunere: 08.06.2016
Termen de livrare: 10 zile de la data atribuirii
Depunerea ofertelor: Ofertele se depun în catalogul electronic SEAP la adresa www.e-licitatie.ro
Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune în catalogul electronic SEAP la adresa www.e-licitatie.ro şi la data de 09.06.2016 se va iniţializa procedura de achiziţie directa on-line. În acest sens ofertanţii interesaţi vor transmite la adresa de contact achizitii@usamvcluj.ro informaţii privind identificarea produsului în SEAP până cel mai târziu la data limită de depunere.
Clarificări: Se pot solicita la tel.0264 596 384 interior 239 până cel târziu la data de 08.06.2016
Ofertanţi: SC Partener Store SRL Cluj Napoca
Ofertant câştigător: SC Partener Store SRL Cluj Napoca
Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA: 795,83 /buc
Fişiere ataşate: –

Denumire: Jaluzele orizontale aluminiu pentru camera arhivă, culoare argintiu, cu montaj
Cod CPV: 39515400-9 – Jaluzele
Cantitate: 17 bucăţi (38,80 mp)
Preţ unitar estimat fără TVA: 2.600 lei
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data şi ora limită de depunere: 09.06.2016
Termen de livrare: cel mult 15 zile de la data atribuirii
Depunerea ofertelor: Ofertele se depun în catalogul electronic SEAP la adresa www.e-licitatie.ro
Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune în catalogul electronic SEAP la adresa www.e-licitatie.ro şi la data de 10.06.2016 se va iniţializa procedura de achiziţie directă on-line. În acest sens ofertanţii interesaţi vor transmite la adresa de contact achizitii@usamvcluj.ro informaţii privind identificarea produsului  în SEAP până cel mai târziu la data limită de depunere.
Clarificări: Se pot solicita la tel.0264 596 384 interior 239 până cel târziu la data de 09.06.2016
Ofertanţi:
Ofertant câştigător:
Preţ ofertă câştigătoare lei fără TVA:
Fişiere ataşate: –

Denumire: Lampa videoproiector BENQ MP 610
Cantitate: 2 bucăţi
Preţ unitar estimat fără TVA: 1.500 lei
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data şi ora limita de depunere: 02.06.2016
Termen de livrare: 10 zile de la data atribuirii
Depunerea ofertelor: Ofertele se depun în catalogul electronic SEAP la adresa www.e-licitatie.ro
Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune în catalogul electronic SEAP la adresa www.e-licitatie.ro şi la data de 03.06.2016 se va iniţializa procedura de achiziţie directa on-line. In acest sens ofertanţii interesaţi vor transmite la adresa de contact achizitii@usamvcluj.ro informaţii privind identificarea produsului în SEAP pana cel mai târziu la data limita de depunere.
Clarificări: Se pot solicita la tel.0264 596 384 interior 239 până cel târziu la data de 02.06.2016
Ofertanţi: –
Ofertant câştigător: –
Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA: –
Fişiere ataşate: –

Denumire: Servicii IT administrare infrastructura reţea şi sisteme hardware/software
Cod CPV: 72315000-6 – Servicii de gestionare şi de asistenţă privind reţelele de informaţii
Data postare: 27.05.2016
Valoare estimata lei fără TVA: 83.300
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data si ora limita de depunere: 03.06.2016 ora 10
Termen de prestare: 12 luni de la data atribuirii
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program în zilele lucrătoare: 8-10 şi 12-14 şi în SEAP
Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune în plic sigilat, cu denumirea achiziţiei şi va conţine propunerea tehnică, propunerea  financiară scrisă, precum şi informaţii generale cu sediul şi adresa firmei, nr. înregistrare Registrul Comerţului, cod fiscal, telefon/fax, e-mail, nume, prenume şi funcţia reprezentanţilor legali, cont de Trezorerie pentru plata serviciilor.

1.Propunerea tehnică va cuprinde descrierea modului de efectuare a serviciilor ce urmează a fi achiziţionate în concordanta cu specificaţiile cuprinse în caietul de sarcini anexat prezentei invitaţii;

2. Propunerea financiară scrisă va exprima valoarea totală a serviciilor prestate pe o perioada de 12 luni, se va exprima în lei şi nu va conţine TVA. Preţul contractului rămâne neschimbat pe toata durata de derulare.

Ofertanţii au obligaţia să posteze în catalogul electronic din SEAP oferta financiară totală precizată în propunerea financiară scrisă. În acest sens, în oferta financiară scrisă, se vor preciza şi informaţii privind identificarea serviciilor postate  în SEAP. Atribuirea se va face “online”.

OFERTELE CARE NU INDEPLINESC CERINTELE MENTIONATE VOR FI RESPINSE.

Clarificări: Se pot solicita la tel.0264 596 384 interior 239 sau achizitii@usamvcluj.ro pana cel târziu la data de 02.06.2016
Ofertanţi: –
Ofertant câştigător: –
Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA: –
Fişiere ataşate:
– caietul de sarcini

Denumire: Lucrări de confecţionat şi montat tâmplărie exterioară Pavilion VIII
Data postare: 27.05.2016
Valoare estimata lei fără TVA: 42.000
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data şi ora limita de depunere: 03.06.2016 ora 10
Termen de execuţie: 30 zile de la data atribuirii
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program in zilele lucrătoare: 8-10 şi 12-14 şi în SEAP
Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune in plic sigilat, cu denumirea achiziţiei şi va conţine propunerea tehnică, propunerea  financiară scrisă, precum şi informaţii generale cu sediul şi adresa firmei, nr. înregistrare Registrul Comerţului, cod fiscal, telefon/fax, e-mail, nume, prenume şi funcţia reprezentanţilor legali, cont de Trezorerie pentru plata lucrării.

1.Propunerea tehnică care va cuprinde descrierea produselor şi lucrărilor ce urmează a fi achiziţionate în concordanta cu specificaţiile cuprinse în caietul de sarcini anexat prezentei invitaţii;

2. Propunerea financiară scrisă va exprima valoarea totală a lucrării, se va exprima în lei şi nu va conţine TVA. Preţul contractului rămâne neschimbat.

Ofertanţii au obligaţia sa posteze în catalogul electronic din SEAP oferta financiară totală precizată în propunerea financiară scrisă. În acest sens, în oferta financiară scrisă, se vor preciza şi informaţii privind identificarea lucrării în SEAP. Atribuirea se va face “online”.

Ofertele care nu îndeplinesc cerinţele menţionate vor fi respinse.

Clarificări: Se pot solicita la tel.0264 596 384 interior 239 sau achizitii@usamvcluj.ro până cel târziu la data de 02.06.2016
Ofertanţi: SC Lir AG Grup SRL Cluj Napoca, SC Almairim Prodcom Impex SRL Cluj Napoca
Ofertant câştigător: SC Almairim Prodcom Impex SRL Cluj Napoca
Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA: 37.323
Fişiere ataşate:
– caietul de sarcini

Denumire: Servicii de curăţare a jgheaburilor orizontale la clădiri, îndepărtarea şi colectarea deşeurilor rezultate
Data postare: 26.05.2016
Valoare estimata lei fără TVA: 5.950
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data şi ora limită de depunere: 02.06.2016 ora 10
Termen de prestare: 5 zile lucrătoare de la data atribuirii
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program în zilele lucrătoare: 8-10 şi 12-14
Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune în plic sigilat, cu denumirea achiziţiei şi va conţine propunerea tehnico-financiară, precum şi informaţii generale cu sediul şi adresa firmei, nr. înregistrare Registrul Comerţului, cod fiscal, telefon/fax, e-mail, nume, prenume şi funcţia reprezentanţilor legali, cont de Trezorerie pentru plata servicii.

Propunerea tehnico-financiară se va face pe toată cantitatea, se va exprima în lei şi nu va conţine TVA.

Clarificări: Se pot solicita la tel.0264 596 384 interior 239 sau achizitii@usamvcluj.ro până cel târziu la data de 01.06.2016
Ofertanţi: SC Alvend Construct SRL Zarnesti Brasov
Ofertant câştigător: SC Alvend Construct SRL Zarnesti Brasov
Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA: 5.800
Fişiere ataşate:
– caietul de sarcini

Denumire: Centrifuga cu racire Universal  320R si accesorii
Data postare: 19.05.2016
Valoare estimata lei fără TVA: 23.850
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data și ora limita de depunere: 26.05.2016 ora 10
Termen de livrare: 30 zile de la data atribuirii
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program în zilele lucrătoare: 8-10 si 12-14 și în SEAP
Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune în plic sigilat, cu denumirea achiziţiei și va conţine propunerea tehnică, propunerea  financiară scrisă, precum și informaţii generale cu sediul și adresa firmei; telefon/fax; e-mail, nume, prenume și funcţia reprezentanţilor legali, cont de Trezorerie pentru plata servicii.

1.Propunerea tehnică care va cuprinde descrierea produselor ce urmează a fi achiziţionate în concordanta cu specificaţiile cuprinse în caietul de sarcini anexat prezentei invitaţii;

2. Propunerea financiară scrisă va exprima valoarea totală a componentelor și se va întocmi defalcat pe fiecare poziţie in parte, se va exprima in lei si nu va conţine TVA.

Ofertanţii au obligaţia sa posteze in catalogul electronic din SEAP oferta financiara totala precizata in propunerea financiara scrisa . In acest sens , in oferta financiara scrisa, se vor preciza și informaţii privind identificarea produsului  în SEAP. Atribuirea se va face “online” conform HG 1660/2006. Ofertele care nu îndeplinesc cerinţele menţionate vor fi respinse.

Clarificări: Se pot solicita la tel.0264 596 384 interior 239 până cel târziu la data de 25.05.2016
Ofertanţi: SC Deltamed SRL Gilau Cluj, SC Nitech SRL Bucuresti
Ofertant câştigător: SC Nitech SRL Bucuresti
Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA: 23.369
Fişiere ataşate:
caietul de sarcini

Denumire: Servicii de curăţenie la terminarea lucrărilor de construcţii
Data postare: 18.05.2016
Valoare estimata lei fără TVA: 15.000
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data și ora limita de depunere: 23.05.2016 ora 10
Termen de prestare: de la data atribuirii pana la 26.06.2016
Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program în zilele lucrătoare: 8-10 și 12-14
Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune în plic sigilat, cu denumirea achiziţiei și va conţine propunerea tehnică, propunerea financiară, precum și informaţii generale cu sediul și adresa firmei; telefon/fax; e-mail, nume, prenume și funcţia reprezentanţilor legali, cont de Trezorerie pentru plata servicii.

1.Oferta tehnică care va cuprinde descrierea serviciilor ce urmează a fi achiziţionate în concordanta cu specificaţiile cuprinse in caietul de sarcini anexat prezentei invitaţii;

2. Oferta financiara se va face pe toata cantitatea, se va exprima in lei si nu va conţine TVA.

Clarificări: Se pot solicita la tel.0264 596 384 interior 239 până cel târziu la data de 20.05.2016
Ofertanţi: SC Luna MSA SRL Bedeciu Cluj
Ofertant câştigător: SC Luna MSA SRL Bedeciu Cluj
Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA: 14.800
Fişiere ataşate:

caietul de sarcini


Servicii de consultanță și asistență tehnică în domeniul SSM și SU (PSI-SU)
Punct de contact: Biroul Achiziții Publice
Tel. 0264/596384 int.239
Fax. 0264/593792
usamvclujnapoca@yahoo.com
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară organizează achiziție directă pentru servicii de consultanță și asistență tehnică în domeniul securității și sănătății în muncă și situațiilor de urgență.

Depunerea ofertelor se va face la Registratura USAMV, program în zilele lucratoare: 8-10 și 12-14.

Data și ora limită de depunere a ofertelor: 10.05.2016, ora 10.
Data și ora deschiderii ofertelor:10.05.2016, ora 11.
Modul de prezentare a ofertei:
Oferta se va depune în plic sigilat, cu denumirea achizitiei și mentiunea “A nu se deschide înainte de data de 10.05.2016, ora 11 . Oferta va conține propunerea tehnică, propunerea financiară, certificate de atestarea (în copie) precum și informații generale cu privire la adresa și datele de contact ale ofertantului.

Obiectul contractului
Servicii de consultanță și asistență tehnică în domeniul securității și sănătății în muncă și situațiilor de urgență pe o perioadă de 12 luni conform caietului de sarcini
Valoare estimată lei fără TVA Moneda Tipul achiziţiei Data estimată pentru începerea contractului Data estimată pentru finalizarea contractului
41.000 RON directa 11.05.2016 14.05.2016
1.Oferta tehnică care va cuprinde:
a)Descrierea serviciilor ce urmează a fi achizitionate în concordanță cu specificțtiile cuprinse în caietul de sarcini;
b) Informatii generale cu sediul și adresa firmei; telefon/fax; e-mail, nume, prenume și funcția reprezentanților legali, cont de Trezorerie pentru plata servicii.
c) Certificate de atestare a capacității de prestare a serviciilor conform cerintelor din caietul de sarcini2.Oferta financiara va cuprinde valoarea totală a ofertei întocmite pe o perioada de 12 luni
Evaluarea se va face pentru valoarea totală a achizitiei.
Informatii suplimentare se pot obtine de la punctul de contactCriteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Ofertanți: SC BT&T Consult SRL Turda, SC IC Protect SRL Cluj Napoca, SC Potfalean Consulting SRL-D Popesti Cluj, SC Protconsult SRL Cluj Napoca
Ofertant câștigător: SC Potfalean Consulting SRL-D Popesti Cluj
Preț ofertă câștigatoare lei fără TVA: 32.800

Lucrări de nivelare şi taluzare platformă livadă şi vie – licitația se amană până la noi prevederi
Punct de contact: Biroul Achiziţii Publice
Tel. 0264/596384 int.239
Fax. 0264/593792
usamvclujnapoca@yahoo.com
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară organizează achiziţie directă pentru achiziţia de lucrări de taluzare platformă livadă şi vie

Depunerea ofertelor se va face la Registratura USAMV , program în zilele lucrătoare: 8-10 şi 12-14.

Data şi ora limită de depunere a ofertelor: 15.04.2016, ora 10.
Data şi ora deschiderii ofertelor:15.04.2016, ora 11.
Modul de prezentare a ofertei:
Oferta se va depune în plic sigilat, cu denumirea achiziţiei şi menţiunea “A nu se deschide înainte de data de 15.04.2016, ora 11. în care se va regăsi oferta tehnică şi financiară, adresa şi datele de contact ale ofertantului, numele şi adresa beneficiarului.

Obiectul contractului
Lucrări nivelare şi taluzare platformă livadă şi vie
Valoare estimată lei fără TVA Moneda Tipul achiziţiei Data estimată pentru începerea lucrarii Data estimată pentru finalizarea lucrarii
443.000 RON directa 15.04.2016 15.05.2016
1.Oferta tehnică va cuprinde:
a). descrierea lucrărilor ce urmează a fi achiziţionate în concordanţă cu specificaţiile tehnice conform caietului de sarcini
b). Informaţii generale cu sediul şi adresa firmei; telefon/fax; e-mail;
c). Nume, prenume şi funcţia reprezentanţilor legali
d). Cont de Trezorerie pentru plata lucrării.2.Oferta financiară va cuprinde valoarea totală a ofertei.
Evaluarea se va face pentru valoarea totală a achiziţiei.Garanţia de bună execuţie se constituie sub forma de scrisoare de garanţie bancară/poliţă de asigurare, virament bancar sau reţinere din valoarea facturii,  in cuantum de 2,5% din valoarea fără TVA a ofertei financiare.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la punctul de contactCriteriu de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Lucrări de renovare –  laborator Entomologie
Punct de contact: Biroul Achizitii Publice
Tel. 0264/596384 int.239
Fax. 0264/593792
usamvclujnapoca@yahoo.com
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară organizează achiziție directă pentru lucrări renovare laborator.

Depunerea ofertelor se va face la Registratura USAMV , program în zilele lucratoare: 8-10 și 12-14.

Data și ora limită de depunere a ofertelor: 11.04.2016, ora 10.
Data și ora deschiderii ofertelor:11.04.2016, ora 11.
Modul de prezentare a ofertei:
Oferta se va depune în plic sigilat, cu denumirea achizitiei și mentiunea “A nu se deschide înainte de data de 11.04.2016, ora 11. În care se va regăsi oferta tehnică și financiară, adresa și datele de contact ale ofertantului, numele și adresa beneficiarului.

Obiectul contractului
Lucrări de renovare laborator conform caietului de sarcini
Valoare estimată lei fără TVA Moneda Tipul achiziţiei Data estimată pentru începerea lucrarii Data estimată pentru finalizarea lucrarii
8.300 RON directa 15.04.2016 25.04.2016
1.Oferta tehnică care va cuprinde:
a). descrierea lucrărilor ce urmează a fi achizitionate în concordanță cu specificatiile tehnice cuprinse în caietul de sarcini;
b). Informații generale cu sediul și adresa firmei; telefon/fax; e-mail;
c). Nume, prenume și funcția reprezentanților legali
d). Cont de Trezorerie pentru plata lucrării.2.Oferta financiară va cuprinde valoarea totală a ofertei.
Evaluarea se va face pentru valoarea totala a achiziției.
Informații suplimentare se pot obține de la punctul de contactCriteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Ofertanți:SC Constructii SRL Cluj Napoca
Ofertant câștigător: SC Constructii SRL Cluj Napoca
Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA: 7.904,20